Skip to main content

Pilotnému projektu nízkoprahového očkovania sa podarilo zaočkovať už 2000 ľudí so sťaženou dostupnosťou zdravotníckych služieb, medzi ktorých patria napr. ľudia bez domova alebo obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. Napriek tomu zaočkovanosť prvou dávkou v takto zraniteľných skupinách ľudí naďalej výrazne zaostáva za celoslovenským priemerom.

Organizácie stojace za projektom, Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR, príspevková organizácia  Zdravé regióny a súkromný poskytovateľ Záchranná zdravotná služba SR, preto plánujú výrazné zvýšenie kapacít projektu.

Pandémia COVID-19 má všade vo svete najťažšie zdravotné a sociálne dopady na ľudí s najhoršou dostupnosťou bežných služieb zdravotnej starostlivosti – vrátane očkovacích centier. Predstavovaný koncept nízkoprahového očkovania (NPO) bol vyvinutý práve pre takto zraniteľné populácie.

V kontexte Slovenska ide konkrétne najmä o marginalizované rómske komunity, ľudí bez domova a ďalších klientov sociálnych služieb (či už terénnych, ambulantných alebo pobytových), no aj o ľudí v akútnej finančnej tiesni či so zníženou mobilitou a žijúcich v obciach vzdialených okresným a krajským centrám.

„Pilotný projekt odštartoval v priebehu júna 2021, očkovalo sa najmä na východnom Slovensku a väčšinu zaočkovaných tvorili obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. No zaočkované boli takto aj stovky ľudí žijúcich mimo komunít, ako napríklad i množstvo ľudí bez domova v Bratislave,“ hovorí Lucia Roussier z Intervenčného tímu Ministerstva zdravotníctva SR.

Samotný proces očkovania v teréne je úlohou Záchrannej zdravotnej služby SR. Vďaka zastúpeniu až na 13 miestach ma celoslovenské pokrytie a jej mobilné tímy vedia prísť aj do odľahlejších oblastí. Súčasťou každého viacpočetného tímu je aj lekár a záchranár, čím je garantovaná odbornosť a bezpečnosť celého procesu a taktiež ďalší zdravotnícky alebo administratívny personál.

„Naše mobilné tímy zabezpečujú očkovanie na rôznych miestach a pre rôzne typy organizácii. Chodíme do firiem, domovov sociálnych služieb či komunít na okraji spoločnosti, v priebehu jedného dňa vieme zaočkovať stovky ľudí,“ hovorí Ernest Caban, generálny riaditeľ ZZS SR.

V rámci projektu sa zatiaľ celkovo podarilo zaočkovať už viac než 2 000 osôb v 16 obciach. Mieru preočkovanosti sa týmto prístupom darí úspešne zvyšovať, čoho dôkazom sú lokality, ktoré majú po druhom kole nízkoprahového očkovania mieru preočkovania viac ako 30%.

Koľko je na Slovensku ľudí so sťaženou dostupnosťou zdravotníckych služieb?

Potreba NPO na Slovensku sa dá najnázornejšie ilustrovať prostredníctvom najpočetnejšej zraniteľnej populácie u nás. Príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny (ZR) od počiatku pandémie systematicky monitoruje jej priebeh v približne 2/3 všetkých marginalizovaných rómskych komunít (450).

„Zaočkovanosť prvou dávkou v takýchto komunitách podľa indícií z nášho monitoringu zatiaľ dosiahla v celoslovenskom priemere veľmi nízku úroveň. Úroveň nad 10% dosahuje len 42 z 266 obcí a miest, kde organizácia  priamo pôsobí,“ hovorí Andrej Belák zo Zdravých regiónov. „To všetko napriek tomu, že práve v marginalizovaných rómskych komunitách boli v priebehu prvej vlny pandémie zaznamenané vysoké  sídelné úrovne premorenosti, pomerne ťažké zdravotné dopady u ľudí rovnakého veku (až 44% hospitalizácií s ochorením a vyše 20% úmrtí u ľudí do 50 rokov) a sociálne, ekonomicky i symbolicky najtvrdšie karanténne opatrenia,“ dodáva.

Údaje o preočkovanosti a zdravotných dopadoch ochorenia COVID-19 v prípade ľudí bez domova a ďalších zraniteľných populácií u nás zatiaľ nie sú zbierané porovnateľne systematicky a plošne. Podľa informácií zainteresovaných mimovládnych organizácií a poskytovateľov služieb však aj tu hodnoty za väčšinu štandardných ukazovateľov kolíšu na podobne nízkych úrovniach.

Kto stojí za projektom?

Koncept NPO v priebehu posledných týždňov spoločne vyvinuli a odpilotovali Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR,  Zdravé regióny a súkromný poskytovateľ Záchranná zdravotná služba SR. Na príprave a testovaní NPO sa však významne podieľali aj ďalšie organizácie poskytujúce služby primárne zraniteľným populáciám, spolupracujúce samosprávy, miestni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, RÚVZ, atď.

Popri dátach, expertíze a skúsenostiach uvedených aktérov výsledný koncept vychádza z medzinárodných odborných odporúčaní ohľadom vakcinácie zraniteľných populácií (napr. od WHO) a z predbežných a priebežných spätných väzieb od očkovaných. Veľmi dobrým príkladom dobrej praxe je nízkoprahové očkovanie v Trebišove, kde sa na základe spokojnosti klientov, empatickému prístupu a dobrej spolupráci partnerov podarilo opätovne zvýšiť počet záujemcov o očkovanie v druhom termíne.

Ako funguje celý proces?

Nízkoprahové očkovanie prebieha v štyroch fázach:

  1. Začína výberom obcí s najväčšou aktuálnou potrebou, ktorý stavia na pravidelne aktualizovaných dátach monitoringu ZR a konzultáciách IT MZ s miestnymi aktérmi. Zohľadňuje najmä mieru epidemiologického rizika – celkovú aktuálnu veľkosť nezaočkovaných zraniteľných populácií v jednotlivých obciach a predošlé klinické dopady pandémie na týchto ľudí.
  2. V obciach takto vybraných pre NPO po stanovení termínu očkovania pokračujeme intenzívnou informačnou, osvetovou a registračnou kampaňou zameranou na všetky zistené miestne zraniteľné populácie. Kampaň zahŕňa zvyšovanie povedomia o zdravotných i praktických benefitoch očkovania, diskusie doplňujúcich otázok o bezpečnosti, rizikách a nežiadúcich účinkoch očkovania, konzultácie zdravotného stavu a kontraindikácií s lekárom, ale i pred-registráciu záujemcov o očkovanie.
  3. Pri samotnom očkovaní zohráva kľúčovú úlohu predovšetkým zdravotnícky personál ZZS SR, IT MZ a  miestny poskytovateľ. Logistiku a komunikáciu na mieste i v teréne však aj v tomto kroku intenzívne podporujú miestni koordinátori a asistenti podpory zdravia zo Zdravých regiónov, pracovníci samospráv a ďalších miestnych organizácií či projektov.
  4. Záverečnou, štvrtou fázou NPO je plánovanie nadväzujúceho NPO v obci a post-vakcinačné poradenstvo prostredníctvom telefonickej linky IT MZ, ktoré majú zaočkovaní klienti k dispozícii pre prípadné otázky alebo nežiaduce účinky. Nasleduje opätovná návšteva obce, do ktorej sa tímy NPO vrátia s očkovaním druhej dávky vakcíny a  s ponukou očkovania prvej dávky vakcíny pre ďalších záujemcov.
Nízkoprahové očkovanie v obci Soľ (okr. Vranov n./Topľou)

NÍZKOPRAHOVÉ OČKOVANIE - SOĽ 06.07.2021