Workshop
Udalosť s hromadným
postihnutím osôb (UHPO)

Pripravený Workshop UHPO I., Workshop UHPO II. alebo Workshop UHPO III. je najoptimálnejším riešením ako sa na jednotlivé špecifiká spojené s hromadnou udalosťou pripraviť.

UHPO sa rozumie každá hromadná udalosť, pri ktorej počet osôb so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je tri a viac, alebo postihnutých na mieste nešťastia je desať a viac, z ktorých minimálne jeden ranený je so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života.
V prípade udalostí s väčším počtom ranených sa uplatňujú zásady medicíny katastrof, ktorá má oproti urgentnej medicíne alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti svoje špecifiká.

Účastník po absolvovaní vybraného Workshopu UHPO získa:

   • praktické zručnosti,
   • použiteľné vedomosti a praktické zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového pôvodu,
   • pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho hromadného ohrozenia života a zdravia,
   • pripísanie kreditov na základe zvoleného výberu workshopu – Workshop UHPO I. – 4 kredity / Workshop UHPO II. – 4 kredity / Workshop UHPO III.    – 8 kreditov.

WORKSHOP UHPO I.

Praktické stolové cvičenie – prednemocničná fáza

Dĺžka trvania: 3 vyučovacie hodiny
Čas: 9.00 – 12.00 hod.
Termín realizácie:    25.09. 2024
Prihlásenie do:          18.09. 2024
Miesto: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
Inštruktor:  Ing. František Glončák, PhD., MUDr. Peter Kyseľ, PhD.
Odborní garanti: MUDr. Peter Kyseľ, PhD., MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc
Určené pre: Sestry, záchranárov, lekárov UP, vedúcich pracovníkov nemocnice zodpovedných za traumaplán
Počet účastníkov: 12
Počet kreditov: 4
Cena: 71 € s DPH / osoba

Obsah cvičenia:

Hlásenie na KOS, simulácia možných UHPO
Úlohy veliteľov – veliteľ zásahu, hasič a veliteľ zdravotníckeho zásahu, lekár, záchranár
Triedenie metódou START, nácvik metódy METHANE, spolupráca so zložkami IZS
Hniezdo ranených – úloha veliteľa, pretriedenie, triediace karty, starostlivosť o pacientov, liečba
Úloha veliteľa odsunu, spolupráca s KOS, smerovanie pacientov
Aké typy poranení môžeme očakávať na urgentnom príjme
Kto transportuje pacientov do nemocnice – ambulancie ZZS, VZZS a DZS, hasičský autobus, Polícia, osobné autá

Priebeh workshopu:

Oboznámenie sa so situáciou UHPO
Riešenie modelových situácií „praktickým cvičením na stole“
Použitie simulačných rekvizít (cesty, železnice, autá, figúrky, stromy, administratíva a iné)
Aplikácia pravidiel „manažovania UHPO na stole“
Debrífing
Vyhodnotenie a ukončenie

WORKSHOP UHPO II.

Praktické stolové cvičenie – nemocničná fáza

Dĺžka trvania: 3 vyučovacie hodiny
Čas: 13.00 – 16.00 hod.
Termín realizácie:  25.09. 2024
Prihlásenie do:        18.09. 2024
Miesto: Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
Inštruktor:  Ing. František Glončák, PhD., MUDr. Peter Kyseľ, PhD.
Odborní garanti: MUDr. Peter Kyseľ, PhD., MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc
Určené pre: Sestry, záchranárov, lekárov UP, vedúcich pracovníkov nemocnice zodpovedných za traumaplán
Počet účastníkov: 12
Počet kreditov: 4
Cena: 66 € s DPH / osoba

Prihlásenie na Workshop UHPO II. odporúčame až po absolvovaní workshopu UHPO I.

Obsah cvičenia:

Hlásenie z KOS – vyšpecifikovaný popis UHPO v prednemocničnej fáze, komunikácia s UP o transporte a smerovaní pacientov, reakcie personálu na hlásenie z KOS, zhodnotenie možných kapacít
Modelové situácie na stole – mobilizácia kapacít oddelenia UP, spustenie traumatologického plánu – úloha lídra UP
Príjem a triedenie TRIAGE ranených na UP – riešenie modelových situácií „praktickým cvičením na stole“
Prísun ranených zložkami IZS (ambulancie ZZS, VZZS a DZS, Polícia, hasičský autobus, civilné vozidlá)

Priebeh workshopu:

Oboznámenie sa s problematikou, priebehom, imitácia možných situácií
Nácvik vedenia dokumentácie
Riešenie modelových situácií I. – edukačne
Riešenie modelových situácií II. – samostatné, kontrolné
Použitie simulačných rekvizít na modelovanie situácií (mapa UP a nemocnice, figúrky, trasy presunov, trasy a spôsob presunov pacientov v nemocnici, administratíva)
Imitácia a manažovanie UHPO v priestoroch konkrétnej nemocnice UP „na stole“
Debrífing
Príprava na praktické cvičenie – UHPO III. (ak bude realizované cvičenie v priestoroch nemocnice)
Vyhodnotenie a ukončenie

WORKSHOP UHPO III.

Praktické cvičenie v priestoroch UP a nemocnice

Dĺžka trvania: 6 vyučovacích hodín
Čas: 9.00 – 15.00 hod.
Termín realizácie: Podľa dohody
Prihlásenie do: možné len po absolvovaní worshopu UHPO I. a UHPO II.
Miesto realizácie: podľa vybranej Nemocnice
Inštruktori: 10 inštruktorov (Edukačné a tréningové centrum AGEL Merea)
Ing. František Glončák, PhD., MUDr. Peter Kyseľ, PhD., MUDr. Adriana Kilianová, MPH a ďalší.
Odborní garanti: MUDr. Peter Kyseľ, MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc.
Iné person. obsadenie: 2-3 riadiaci pracovníci Nemocnice
20 – 30 zranení, svedkovia (komparzisti)
2 maskérky
2 ambulancie ZZS a DZS
Určené pre: Sestry, záchranárov, lekárov UP, vedúcich pracovníkov nemocnice zodpovedných za traumaplán
Počet účastníkov: podľa dohody
Počet kreditov: 6
Cena: 366 € s DPH / osoba

Obsah cvičenia:

Hlásenie z KOS (vyšpecifikovaný popis UHPO v prednemocničnej fáze, komunikácia s UP o transporte a smerovaní pacientov na UP, špecifikácia počtu transportovaných, reakcie personálu na hlásenie, zhodnotenie možných kapacít – simulácia v reálnych priestoroch
Mobilizácia kapacít oddelenia UP, spustenie traumatologického plánu – úloha lídra UP
Príjem a triedenie TRIAGE ranených na UP – modelové situácie v reálnych priestoroch
Prísun ranených zložkami IZS (ambulancie ZZS a DZS, Polícia, hasičský autobus, civilné vozidlá)
TRIAGE a ďalší manažment pacientov – simulácia v reálnych priestoroch

Priebeh workshopu:

Príprava cvičenia s vedením zdravotníckeho zariadenia
Cvičenie za plnej prevádzky
Vyčlenený personál pre otvorenie traumatologického plánu a jeho aktivita (aktivácia, príchod, líderstvo, realizácia)
Organizácia činností a manažment zranených
Ukončenie činnosti
Debrífing
Vyhodnotenie a ukončenie