Skip to main content

V dňoch 23. a 24. novembra 2023 sa konala prvá medzinárodná odborná konferencia s názvom „Nové výzvy pre záchrannú zdravotnú službu“, organizovaná spoločnosťou AGEL Merea. Konferencie sa zúčastnili odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Talianska, Dánska, Švédska, Maďarska, Nemecka a Rakúska. Svojou účasťou konferenciu podporila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou poskytlo príležitosť na diskusiu, na výmenu skúseností a poznatkov zozbieraných z viacerých krajín Európy, ktoré sú jedinečnou inšpiráciou k podpore hľadania návrhov na riešenie súčasných problémov v slovenskom záchranárstve.

„Prvý ročník odbornej konferencie sa zameral na neklinickú problematiku, na problematiku systému organizácie, riadenia, financovania a najmä na trendy vývoja v záchrannej zdravotnej službe vo vybraných krajinách Európy. Ide o významné témy, o ktorých je dôležité diskutovať, získať vedomosti, poznať skúsenosti a nadviazať nové kontakty. Vytvára sa tak potenciálne možnosť preniesť niektoré skúsenosti do praxe na Slovensku. Cieľom je zlepšiť podmienky fungovania systému a posunúť efektívnosť záchrannej zdravotnej služby na vyššiu úroveň,“ uviedol prezident konferencie MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc.

Konferencia „Nové výzvy pre záchrannú zdravotnú službu“ ponúkla hosťom z radov odbornej verejnosti, zdravotníckych pracovníkov či zástupcov zdravotných poisťovní a zdravotníckych asociácií naozaj bohatý program. Počas dvoch dní sa odborníci z domova i zo zahraničia so zaujímavými prezentáciami a panelovými diskusiami venovali tiež témam vzdelávania a kompetencií personálu v záchrannej zdravotnej službe (ZZS), organizačným, ekonomickým témam vo vzťahu k právnym aspektom v ZZS. Diskusia bola koncentrovaná na problematiku aktuálneho stavu, na riešenie slabých miest a na odporúčania navrhovaných zmien pre ZZS na Slovensku.

„Keďže v poslednom období sme svedkami prípravy zmien v oblasti ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa nezaobídu bez zmien v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, rozhodli sme sa prispieť do odbornej verejnej diskusie zorganizovaním medzinárodnej konferencie, výlučne na tému záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktoré sú vo väčšine vyspelých krajín komplementárne prepojené,“ dodáva Ernest Caban, predseda predstavenstva AGEL Merea.

Organizátori a vedecký výbor konferencie v závere predložili prvú verziu odporúčaní pre zdokonalenie systému ZZS na Slovensku, ktoré sú uverejnené na webovej stránke konferencie. Zároveň je už aj známy termín 2. medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 21. novembra 2024 v hoteli NH Bratislava Gate One.