Kurz prvej pomoci

Odborná verejnosť

Pomáhame zvyšovať vašu kvalifikáciu. Kontakt s najnovšími odbornými informáciami, získavanie kreditov prostredníctvom kurzov je nielen podmienkou vášho ďalšieho profesionálneho rastu ale najmä merítkom kvality vami poskytovaných služieb pacientom.

Kurz kardiopulmonálnej resustitácie (KPR)

Základný kurz v oblasti kardiopulmonálnej resustitácie (KPR), v tzv. basic life support (BLS). Absolvovaním kurzu si doplníte teoretické vedomosti a získate praktické zručnosti v prvej pomoci v rámci programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Kurz odporúčame rozšíriť a špecifikovať podľa požiadaviek objednávateľa na úroveň rozšírenej KPR, tzv. advanced life support (ALS), resp. na úroveň 8 hodinového kurzu Neodkladnej podpory životných funkcií (NPŽF). Absolvovaním kurzu tak získate 8 kreditov.

Mám záujem

Študijný program Neodkladnej podpory životných funkcií (NPŽF)

Študijný program v rozsahu 8 vyučovacích hodín je kurzom rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie, v tzv. advanced life support (ALS). Kurzom periodicky preškoľujeme odbornú verejnosť v téme neodkladnej podpory životných funkcií (NPŽF), čo znamená, že jeho absolvovaním si doplníte teoretické vedomosti a získate praktické zručnosti v NPŽF v rámci programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Úspešným absolvovaním osemhodinového kurzu, vrátane zvládnutia praktickej skúšky a testu, získate 8 kreditov.

Mám záujem

Partner