Vzdelávanie

Vzdelávame laickú verejnosť v oblasti prvej pomoci a zdravotníckych pracovníkov v odbornej prvej pomoci vo vybraných špecifických oblastiach urgentnej medicíny a urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Náš tím

Patrí medzi popredné osobnosti slovenského záchranárstva. Absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 25 rokov pracoval ako sekundárny lekár a primár na ARO, tiež ako lekár RLP. Absolvoval študijný pobyt zameraný na zdravotnícky manažment na George Washington University. Riadil nemocnicu v Starej Ľubovni a viac ako desaťročie pôsobil ako medicínsky a generálny riaditeľ vo Falck Záchranná, a.s. Vzdeláva zdravotníkov i laikov a venuje sa prednáškovej činnosti. Je autorom niekoľkých kníh z oblasti prednemocničnej urgentnej medicíny.

MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc.

Riaditeľ ETC

Po absolvovaní vzdelávania na strednej zdravotníckej škole pracovala ako detská sestra v nemocnici v Lučenci. Neskôr ako zdravotnícka záchranárka a vedúca záchranárka stanice RLP vo Falck Záchranná a.s. Svoje dlhoročné skúsenosti z praxe záchranára podporila špecializovaným štúdiom urgentnej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti z pozície inštruktora intenzívne venuje vzdelávaniu v oblasti prvej pomoci pre laikov a zdravotníckych pracovníkov, sestier a lekárov.

Bc. Adriana Pelčová

Manažér medicínskeho oddelenia

Vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pracovala na I. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny vo FN v Košiciach. Po získaní atestácie z anestéziológie a intenzívnej medicíny rozšírila svoju profesijnú činnosť aj na prácu výjazdového lekára. Bola oblastnou riaditeľkou vo Falck Záchranná, a.s., manažovala činnosť staníc RZP a RLP. Neskôr získala titul MHP na Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave. Venuje vzdelávaniu záchranárov a lekárov. Aktívne pôsobí v záchranárskych súťažiach na národnej úrovni.

MUDr. Adriana Kilianová, MPH

Inštruktor ETC pre región Východ

Absolvent Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici a Technickej univerzity vo Zvolene. Doktorandské štúdium obhájil na VŠZSP Sv. Alžbety v Bratislave. Viac ako tri desaťročia pracuje ako záchranár RLP a RZP. Dlhé obdobie tiež pôsobí ako inštruktor a supervízor vzdelávania záchranárov a lekárov. Absolvoval a organizoval viacero súťaži v oblasti záchranárstva. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ, odborný asistent na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici.

Bc. Ing. František Glončák, PhD.

Inštruktor ETC pre región Liptov

Pracoval vo FNsP J.A.Reimana v Prešove ako lekár na ARO, neskôr ako primár a prednosta KAIM. Svoju odbornosť prehlboval na stážach v Rakúsku, USA, Nemecku, Slovinsku, či Izraeli. Získal atestácie z anestéziológie, intenzívnej medicíny a medicínskej kybernetiky. Vzdeláva v oblasti prednemocničnej urgentnej medicíny vo Falck Záchranná a.s. Organizuje semináre, kongresy na domácej a zahraničnej úrovni. Je členom medzinárodných odborných spoločnosti z oblasti anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny. Publikuje v domácich i zahraničných odborných časopisoch.

MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Inštruktor ETC

Po absolvovaní odboru urgentnej zdravotnej starostlivosti na univerzite v Prešove sa podieľal pri na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu v študijnom odbore zdravotnícky záchranár. Postupne sa vypracoval na profesionálneho inštruktora kurzov prvej pomoci, stal sa zdravotníckym inštruktorom Slovenského Červeného Kríža s kvalifikačným stupňom číslo 1. Neskôr získal osvedčenie inštruktora civilnej ochrany. Svoje získané vedomosti uplatňoval ako hlavný tréner vo Falck Academy, s.r.o., neskôr ako hlavný tréner Záchrannej služby Košice. Počas svojej praxe získal viaceré vyznamenania. Ako čerstvý vojak sa zúčastnil vojenskej misie počas operácie Púštna búrka v Perzskom zálive. Je hrdý na cenu Zlatý záchranársky kríž (2012) za kreatívny prínos k vzdelávaniu a osvete v záchranárstve.

Bc. Miroslav Nagy, dipl. z.z.

Hlavný inštruktor  Manažér vzdelávania

Licencie a Certifikáty

Kurzy prvej pomoci

Kurzy prvej pomoci

Život vašich blízkych môžu zachrániť vaše vedomosti. Získajte ich u nás.

Poskytujeme široké spektrum kurzov prvej pomoci pre laickú verejnosť. Rovnako intenzívne sa prostredníctvom akreditovaných kurzov prvej pomoci a kurzov neodkladnej podpory životných funkcií venujeme preškoľovaniu zamestnancov zdravotníckych firiem a zariadení.

Obsahová štruktúra a priebeh kurzov sú definované odborným garantom. Inštruktormi kurzov sú lekári, záchranári a zdravotné sestry s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Výučba prebieha formou prednášky s následným praktickým nácvikom a riešením modelových situácií.

Kurzy sú ukončené testom vedomostí a vydaním Potvrdenia o absolvovaní kurzu ako aj pridelením kreditov.

Laická verejnosťOdborná verejnosť
zdravotnícke workshopy

Workshopy

Tematicky zamerané workshopy pripravujeme s cieľom prehlbovania poznatkov zdravotníckych pracovníkov.

Workshopy sú zamerané na oblasť prednemocničnej a nemocničnej urgentnej medicíny a urgentnej zdravotnej starostlivosti, ale aj špecializácií, kde je možnosť vzniku stavov ohrozujúcich zdravie a životy. Obsah workshopov prispôsobujeme potrebám účastníkov. Workshopy sú zostavené a vedené pod gesciou odborného garanta. Dĺžka workshopu je individuálna a závisí od požiadaviek objednávateľa. V rozsahu 8 hodín, z nich 3 hodiny ide o domácu prípravu prostredníctvom e-learningu a samoštúdia, ktorá je ukončená testom. V nadväznosti na ňu prebieha 5 hodinový tréning, praktické ukážky a modelové situácie. Po jeho úspešnom absolvovaní účastník získa kredity, ktorých počet závisí od počtu absolvovaných hodín workshopu.

Mám záujem

Témy workshopu

1. UHPO – stratégia a špecifiká zdravotníckeho zásahu

 • UHPO – definícia, právne aspekty a základná typológia
 • Krízový plán, ciele a organizačné zaistenie prvosledových zásahových zložiek a ich koordinácia
 • Rozsah zdravotnej starostlivosti v mieste UHPO
 • MTZ a administratívne nástroje zvládania UHPO
 • Popis činnosti a zodpovednosti veliteľských funkcií v mieste zásahu
 • Postup zdravotníckych zariadení pri príjme a poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri UHPO
 • Popis činnosti a zodpovednosti veliteľských funkcií v zdravotníckom zariadení pri prijme veľkého počtu zranených

2. UHPO - Hračky – taktika a efektivita zdravotníckeho zásahu

 • Definícia cieľov s ohľadom na efektivitu zásahu
 • Modelácia a vizualizácia rôznych typov scenárov pri UHPO
 • Informácie a informačný tok pri UHPO
 • Taktika zdravotníckeho zásahu – algoritmy a determinanty
 • Náplň práce a obsah zodpovednosti veliteľských funkcií
 • Metodiky hodnotenia a debriefingu pri jednotlivých zásahov.

3. Úrazy, krvácanie, zastavenie krvácania

 • Diagnostika úrazu, krvácania
 • Zastavenie krvácania, možnosti zastavenia krvácania, škrtidlá
 • Stabilizácia stavu, i.v., i.o. prístupy, objemová liečba, lieky, transport, smerovanie
 • Simulovaná situácia, skúška na figurínach, test

4. Úrazy, zlomeniny, imobilizačné techniky

 • Trauma HK a DK, imobilizačné techniky, vyprosťovanie, inf a lieky
 • Hlava, krčná chrbtica, snímanie prilby, imobilizačné techniky, vyprosťovanie, inf a lieky
 • hrudná a drieková chrbtica, panva, imobilizačné techniky, vyprosťovanie, inf a lieky, smerovanie
 • simulovaná situácia, skúška na figurínach, test

5. Zabezpečenie dýchacích ciest

 • Zabezpečenie dýchacích ciest bez pomôcok
 • Zabezpečenie dýchacích ciest s pomôckami
 • Koniopunkcia
 • Simulovaná situácia, skúška na figurínach, test
E-learning

E-learning

Prostredníctvom e-learningu poskytujeme interaktívne, kontextové a proaktívne odborné vzdelávanie záchranárov, sestier a lekárov.

Každý záujemca má k e-learningovému vzdelávaniu individuálny prístup na našej webovej stránke. Na nej sú zverejnené nozologické jednotky (NJ) z oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti, urgentnej medicíny, resp. riešenia kritických stavov. Po naštudovaní NJ absolvuje účastník e-learningu test. Po dosiahnutí požadovaného počtu bodov ( 80 % ) sa výuka pri danej NJ ukončí. Za každú NJ získa absolvent 1 kredit a oficiálne Potvrdenie pre potreby stavovskej organizácie o absolvovaní e-learningového samoštúdia.

Mám záujem

Časté otázky

Prečo absolvovať kurz prvej pomoci?

Budete vedieť správne zareagovať pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach, úrazoch, kolapsoch. Získate vedomosti o prevencii a súčasne si vedomosti a zručnosti preveríte aj prakticky.

Získam absolvovaním kurzu NPŽF kredity?

Áno, naše akreditované kurzy pre odbornú verejnosť sú súčasťou kreditného systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Pri absolvovaní nášho osemhodinového kurzu neodkladná podpora životných funkcií, môžete získať osem kreditov.

Kde môžem využiť kurz prvej pomoci?

Častými účastníkmi kurzov sú napríklad žiadatelia o vodičské oprávnenie, či zamestnávatelia v rámci BOZP. Veľkú skupinu tiež tvoria jednotlivci, ktorí sa chcú naučiť postarať sa o svojich blízkych v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života do príchodu profesionálnej pomoci. Našou klientelou sú aj učitelia, študenti a žiaci, deti materských škôl. Sme flexibilní a dokážeme zareagovať na rôzne požiadavky a potreby klientov. Po dohode s nimi sme pripravení program výučby prispôsobiť jeho predstavám.

Akou formou je kurz prvej pomoci organizovaný v čase pandemických obmedzení?

Kurzy v čase pandémie ochorenia COVID-19 realizujeme za prísnych protipandemických opatrení. Podmienkou účasti na kurze je negatívny AntG test, ktorý vykonáme zdarma na mieste realizácie kurzu. Účastník sa môže preukázať aj negatívnym AntG alebo PCR testom, nie starším ako 48 hodín, rovnako dokladom o zaočkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.

Kedy a za akých podmienok ma zaradia do kurzu prvej pomoci?

Prihlasovanie do kurzu je veľmi jednoduché. Vyberiete si z našej ponuky kurzov, vyplníte a pošlete dopytový formulár. Ten nájdete na našej webovej stránke, alebo vašu požiadavku odkomunikujete s našou operátorkou telefonicky, prípadne po dohovore s inštruktorom alebo koordinátorom. Náslaedne vás budeme kontaktovať a poskytneme vám informácie o termíne konania kurzu, jeho priebehu a o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku.

Kde organizujete kurzy prvej pomoci?

Kurzy realizujeme v učebniach ETC  alebo v priestoroch Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. V prípade požiadavky ich vieme pripraviť aj vo vašich priestoroch. Praktický výcvik je možné čiastočne vykonať aj s vlastnými pomôckami klientov. Všetky naše kurzy sú realizované našimi inštruktormi a za použitia akreditovaných učebných pomôcok, trenažérov a akreditovanej metodiky výučby. U neakreditovaných výučbových programov prebiehajú kurzy podľa dohody s objednávateľom.