Skip to main content

Začiatkom decembra sme oficiálne odovzdali projekt s názvom „Patient Transport Services – An Integrated Part Of The Tertiary Healthcare System“.

Aj napriek prebiehajúcemu vojnovému konfliktu na Ukrajine sa predstavitelia Ministerstva zdravotníctva UA pripravujú na obnovu krajiny. Jedným z viacerých projektov je optimalizácia respektíve vybudovanie efektívnej siete nemocníc. Súčasťou projektu je vybudovanie kvalitnej siete Záchrannej zdravotnej služby (Emergency Medical Services) a Dopravnej zdravotnej služby (Patient Transport Services) v krajine.

Pred pol rokom sme boli oslovení pánom Oleksim Iaremenkom (zastupujúci minister zdravotníctva a zodpovedný za integráciu EÚ) o pomoc na tomto projekte. Hlavným dôvodom záujmu ukrajinského ministra bolo v prvom rade vnímanie spoločnosti Merea, a.s. ako jedného z lídrov na trhu dopravnej zdravotnej služby (DZS) na Slovensku, ale aj aktívna činnosť jej predstaviteľov vo sfére legislatívnych zmien.

Výsledkom rozsiahlych rokovaní o výbere participujúcich krajín a erudovaných odborníkov na tomto projekte bolo vytvorenie medzinárodnej skupiny zloženej zo slovenských, dánskych, švédskych a talianskych kolegov, ktorí intenzívne začali pracovať na spoločnom výsledku. Práve časť projektového tímu zo Slovenska, vysokou mierou prispela hodnotnými informáciami najmä z dlhoročných prevádzkových, manažérskych ale aj zdravotníckych skúseností.

„Dopravná zdravotná služba nie je samozrejmosťou v každej krajine. Preto nás teší, keď môžeme naše dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti zdieľať s tými, ktorí ich potrebujú. Počas nášho pôsobenia v oblasti DZS sme mali príležitosť spolupracovať aj so zahraničnými poskytovateľmi, čo nám umožnilo vidieť rôzne modely fungovania tejto služby. Práve tieto poznatky nám pomohli vytvoriť komplexný politický dokument o význame a úlohe dopravnej zdravotnej služby v systéme zdravotníctva, pretože aj keď sama o sebe neznamená nič, pri správnom nastavení procesov môže byť významným nástrojom centralizácie nemocničného sektora, zefektívnenia využívania ľudských zdrojov, odľahčenia záchrannej zdravotnej služby a zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti“, povedala Barbora Grausová, prevádzkový riaditeľ DZS Merea, a.s.

Výsledkom takmer polročnej práce všetkých kolegov  je dokument „Patient Transport Services – An Integrated Part Of The Tertiary Healthcare System“.

Dokument pojednáva o možnostiach aplikácie jednotlivých systémov – modelov fungovania Dopravnej zdravotnej služby (DZS), ktoré sú súčasťou vyspelých európskych krajín. Hľadá a navrhuje možnosti, ktoré by boli aplikovateľné pre územie Ukrajiny. Projekt siete nemocníc Ukrajiny respektíve jeho tvorcovia si veľmi dobre uvedomujú, že bez funkčnej siete Záchrannej zdravotnej služby ( EMS) a Dopravnej zdravotnej služby (PTS) bude systém nefunkčný.

Na príprave projektu za spoločnosť Merea, a.s. pracovali:

  • Prevádzkový riaditeľ DZS – Barbora Grausová
  • Medicínsky riaditeľ – Jozef Karaš
  • Predseda predstavenstva- Ernest Caban

Aj po ukončení projektu ostáva naša spolupráca aktívna práve v možnostiach projektu budovania siete EMS – Záchrannej zdravotnej služby na území Ukrajiny.