Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb spoločnosťou AGEL Merea a.s.
(ďalej len „VOP“)

 

I.

Úvodné ustanovenia

1.     Spoločnosť AGEL Merea, a.s., so sídlom Stromová 54, 831 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 44 797 621, DIČ: 2022830469, IČ DPH: SK2022830469,  zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4781/B (ďalej len ako „Dodávateľ“) v súlade s predmetom svojej činnosti poskytuje služby fyzickým a právnickým osobám (ďalej len ako „Objednávateľ“) (Dodávateľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne len ako „Zmluvná strana“).

2.     Podrobnosti právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom, ktorého predmetom je poskytnutie služieb Dodávateľom sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník určené týmito VOP.

3.     Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou a prílohou zmluvy uzavretej medzi Dodávateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb Dodávateľom a nadobúdajú platnosť a účinnosť spolu s touto zmluvou. Jednotlivé ustanovenia VOP sa v súlade s ustanovením § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v zmluve dohodnuté inak alebo ak je ich aplikácia zmluvou výslovne vylúčená.

4.     Na účely týchto VOP sa zmluvou rozumie zmluva/objednávka, ktorej predmetom je poskytnutie služieb Dodávateľom uzavretá v písomnej (aj e-mailovej) forme Zmluvnými stranami (ďalej len ako „Zmluva“).

5.     Na účely týchto VOP sa službou rozumie akákoľvek služba, ktorá je v ponuke Dodávateľa s výnimkou služieb, ktoré sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „Služba“ alebo „Služby“).

6.     Na účely týchto VOP sa webovým sídlom Dodávateľa rozumie internetová stránka www.merea.sk (ďalej len ako „webové sídlo“).

7.     V mene Dodávateľa a Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou sú vo veciach uzavretia a plnenia Zmluvy oprávnení konať členovia štatutárneho orgánu, ibaže delegujú tieto právomoci a oprávnenia na inú osobu. O rozsahu v akom je iná osoba oprávnená konať v mene Zmluvnej strany vo veciach uzavretia a plnenia Zmluvy musí byť bezodkladne, preukázateľne a písomne druhá Zmluvná strana informovaná.

 

II.

Uzavretie Zmluvy

1.     Objednávateľ môže prejaviť svoj záujem o Službu vyplnením formulára na webovom sídle Dodávateľa alebo telefonicky alebo e-mailom s využitím kontaktných údajov zverejnených na webovom sídle, prípadne osobne a uvedením údajov požadovaných Dodávateľom nevyhnutných pre vypracovanie cenovej ponuky na poskytnutie Služieb (ďalej len ako „Požiadavka“).

2.     Dodávateľ bez zbytočného odkladu po prijatí Požiadavky informuje Objednávateľa o prípadnej nedostupnosti Služby alebo mu na ním uvedenú e-mailovú adresu doručí cenovú ponuku.

3.     Cenová ponuka Dodávateľa obsahuje najmä:

a)     špecifikáciu Služby,

b)     cenu,

c)     miesto poskytnutia Služby,

d)     termín poskytnutia Služby (deň, čas a predpokladané trvanie),

e)     počet osôb, ak má byť Služba poskytnutá viacerým osobám súčasne,

f)      minimálny a maximálny počet osôb, ktorým môže byť Služba poskytnutá súčasne, resp. minimálna cena ak Zmluva má byť uzavretá ako rámcová a Služby budú poskytované na základe čiastkových objednávok,

g)     kontaktné údaje osoby poverenej Dodávateľom na poskytnutie Služby,

h)     kontaktné údaje osoby poverenej Dodávateľom vo veciach zmluvných,

i)      špecifikácia podmienok poskytnutia Služby odlišných od týchto VOP,

j)      platnosť ponuky

(ďalej len ako „Cenová ponuka“).

4.     Objednávateľ je povinný v lehote platnosti Cenovej ponuky písomne (e-mailom) zaslať Dodávateľovi jej akceptáciu, inak Cenová ponuka stratí platnosť. Akceptáciou Cenovej ponuky Objednávateľ súčasne akceptuje tieto VOP v znení, v akom boli platné ku dňu . Zmluva sa považuje za uzavretú dňom doručenia akceptácie Cenovej ponuky Dodávateľovi. Za akceptáciu Cenovej ponuky sa považuje akýkoľvek prejav vôle Objednávateľa, z ktorého určito a zrozumiteľne vyplýva, že Cenovú ponuku Dodávateľa prijíma.

5.     Akékoľvek návrhy Objednávateľa na úpravu týchto VOP alebo iných podmienok poskytnutia Služby odlišných od týchto VOP, ktoré Dodávateľ v Cenovej ponuke predložil alebo jeho výhrady k nim predstavujú nový návrh zmluvy, ktorý musí byť zo strany Dodávateľa písomne akceptovaný, inak k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

6.     Dodávateľ môže začať s poskytovaním Služieb len po uzavretí Zmluvy a na základe a v súlade s podmienkami v nej uvedenými.

7.     Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomne forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán Zmluvu vypovedať alebo odstúpiť od Zmluvy podľa ustanovení týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.     Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ich ustanovení, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.     Zmluva, ktorej prílohou sú tieto VOP predstavuje jedinú ucelenú zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami.

10.  Ak bola Zmluva uzavretá prostredníctvom elektronického obchodu Dodávateľa alebo ak je Objednávateľom spotrebiteľ, pre právny vzťah medzi Dodávateľom a Objednávateľom sa primerane uplatnia Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu predávajúceho Záchranná zdravotná služba SR, a.s., ktoré sú dostupné na webovom sídle Dodávateľa. V prípade spotrebiteľa majú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok elektronického obchodu predávajúceho AGEL Merea a.s. prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

 

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.     Dodávateľ je povinný na základe Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi Službu v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v Zmluve.

2.     Dodávateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní po poskytnutí Služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad, potvrdenie o absolvovaní vzdelávania…), prípadne iné doklady na dodaní ktorých sa zmluvné strany dohodli.

3.     Objednávateľ má právo na poskytnutie Služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v Zmluve.

4.     Objednávateľ je povinný Službu prijať a zaplatiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti.

5.     Objednávateľ je povinný poskytovať Dodávateľovi v primeranom rozsahu všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre plnenie Zmluvy.

6.     Ak je súčasťou poskytnutej Služby akýkoľvek výstup, ktorý je zároveň autorským dielom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich práva autora, Objednávateľ sa nestáva jeho oprávneným užívateľom, autorské právo Dodávateľa zostáva zachované v celom rozsahu.

 

IV.

Plnenie Zmluvy

1.     Dodávateľ poskytne Objednávateľovi Službu v mieste, ktoré bude určené v Zmluve. Ak miesto plnenia nie je určené, má Dodávateľ právo za miesto plnenia určiť buď miesto kde alebo pre ktoré má oprávnenie poskytovať svoje služby alebo sídlo Dodávateľa. Dodávateľ znáša všetky náklady na materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ktoré je potrebné na poskytnutie Služby vrátane ich prepravy na miesto plnenia, ibaže sa Zmluvné strany dohodli inak.

2.     Ak sú miestom plnenia priestory Dodávateľa, nesmie Objednávateľ ani iné osoby, ktorým Dodávateľ Služby podľa Zmluvy poskytuje:

a)     vnášať do týchto priestorov akékoľvek druhy zbraní, streliva, výbušniny, nástražné výbušné systémy a ich napodobeniny, alkohol, omamné a psychotropné látky, neidentifikovateľné biologické a chemické látky,

b)     používať v týchto priestoroch fotografické prístroje a kamery bez písomného povolenia Dodávateľa

c)     bez písomného povolenia Dodávateľa vynášať akékoľvek predmety, dokumenty, informácie a údaje, ktoré sú vo vlastníctve Dodávateľa alebo ku ktorým má Dodávateľ iné právo.

3.     Ak sú miestom plnenia priestory Dodávateľa, Objednávateľ ako aj iné osoby, ktorým Dodávateľ Služby podľa Zmluvy poskytuje sú povinní dodržiavať všetky a akékoľvek režimové opatrenia, o ktorých budú pri vstupe do priestorov Dodávateľa alebo kedykoľvek počas pobytu v nich informovaní.

4.     Ak sú Služby podľa Zmluvy poskytované osobám odlišným od Objednávateľa, Objednávateľ zodpovedá za to, že tieto osoby budú plniť povinnosti, ktoré sa na nich vzťahujú podľa týchto VOP.

5.     Ak sú miestom plnenia priestory Objednávateľa, je Objednávateľ zodpovedný za ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.

6.     Dohodnutý termín plnenia je pre Zmluvné strany záväzný a môže byť menený iba písomnou (e-mailovou) dohodou Zmluvných strán.

7.     Dodávateľ poskytuje Služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a má všetky povolenia a licencie potrebné na ich poskytovanie.

8.     Dodávateľ je oprávnený poveriť poskytnutím Služby svojho subdodávateľa.

 

V.

Cena, fakturačné a platobné podmienky

1.     Cena Služby môže byť v Zmluve dohodnutá ako:

a)     celková cena vrátane DPH, ak predmetom Zmluvy je dodanie Služby ako celku,

b)     cena jednotlivej Služby vrátane DPH, ak predmetom Zmluvy je dodanie viacerých samostatných Služieb

c)     cena Služby za kalendárny mesiac (prípadne iné dohodnuté obdobie) vrátane DPH, ak predmetom Zmluvy je opakovane poskytovaná Služba,

d)     cena Služby na základe čiastkovej objednávky vrátane DPH, ak predmetom Zmluvy je poskytovanie Služieb na základe čiastkových objednávok podľa rámcovej zmluvy.

2.     Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru do 30 (tridsať) dní od poskytnutia Služby a doručiť ju Objednávateľovi.

3.     Faktúra musí byť vyhotovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Faktúra Dodávateľa bude vystavená a platba Objednávateľa bude realizovaná v eurách, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnutá iná mena.

4.     Dodávateľ doručí faktúry vystavené podľa Zmluvy Objednávateľovi elektronicky (vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom takáto faktúra sa považuje za doručenú Objednávateľovi dňom potvrdenia Objednávateľa o prijatí faktúry, najneskôr však 3. (tretí) pracovný deň odo dňa jej odoslania Dodávateľom.

5.     Akákoľvek faktúra vystavená Dodávateľom podľa Zmluvy bude splatná v lehote do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, a to bankovým prevodom na číslo účtu Dodávateľa uvedené vo faktúre. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry Objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

6.     Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania fakturovanej čiastky na účet Dodávateľa.

 

VI.

Prerušenie poskytovania Služieb a zánik Zmluvy

1.     Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek splatnej faktúry Dodávateľa, Dodávateľ je oprávnený odoprieť alebo prerušiť poskytovanie Služieb, na ktoré by bol inak Dodávateľ povinný podľa Zmluvy, pričom sa nedostane do omeškania so splnením svojich záväzkov, ktoré má voči Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť, ak poskytovanie Služieb odopiera alebo prerušuje. Odopretie plnenia nemá vplyv na právo Dodávateľa na zaplatenie dohodnutej ceny za poskytnuté Služby a nemá ani vplyv na právo na náhradu škody ani vplyv na ostatné práva, ktoré má Dodávateľ podľa Zmluvy, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov voči Objednávateľovi. Uplatnenie práva odoprieť alebo prerušiť poskytovanie Služieb je výlučne vecou samostatného rozhodnutia Dodávateľa a Dodávateľ nemá povinnosť tak urobiť. Rovnako sa Dodávateľ môže kedykoľvek rozhodnúť, že v plnení Zmluvy bude pokračovať napriek omeškaniu Objednávateľa.

2.     Dodávateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb v prípade, že v priebehu ich poskytovania v priestoroch Objednávateľa dôjde k porušeniu povinností Objednávateľa týkajúcich sa BOZP, OPP alebo ochrany životného prostredia. Náklady vzniknuté v súvislosti s takýmto prerušením Služieb znáša Objednávateľ a Dodávateľ má nárok na náhradu škodu vzniknutej takýmto prerušením Služieb.

3.     Zmluva zaniká:

a)     poskytnutím Služieb a splnením súvisiacich zmluvných povinností Zmluvných strán,

b)     uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá,

c)     písomnou dohodou Zmluvných strán,

d)     písomnou výpoveďou,

e)     písomným odstúpením od Zmluvy.

4.     Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu, ktorej predmetom je opakujúce sa plnenie, ukončiť výpoveďou bez uvedenia dôvodu doručením písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

5.     Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od Zmluvy okamžite odstúpiť jednostranným písomným oznámením

a)     v prípade podstatného porušenia zákonných povinností alebo povinností ustanovených Zmluvou, druhou Zmluvnou stranou, ak to oznámi druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takomto porušení dozvedela, alebo

b)     v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich zákonných alebo zmluvných povinností a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote na základe písomnej výzvy.

6.     Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje najmä, avšak nielen:

a)     omeškanie Dodávateľa s riadnym poskytnutím Služieb o viac ako 30 dní,

b)     prerušenie alebo pozastavenie poskytovania Služieb v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP,

7.     Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä, avšak nielen:

a)     omeškanie Objednávateľa s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Dodávateľa o viac ako 30 dní,

b)     ak Objednávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Dodávateľa,

c)     ak voči Objednávateľovi bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, alebo bolo proti Objednávateľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

d)     porušenie obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti o informáciách dôverného charakteru,

e)     iné prípady špecifikované v Zmluve alebo v týchto VOP.

 

VII.

Ochrana osobných údajov a dôverných informácii

1.     Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy a zabezpečiť ich ochranu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku Zmluvy.

2.     Zmluvné strany zaviažu mlčanlivosťou o osobných údajoch všetky fyzické osoby, ktoré prídu pri plnení Zmluvy do styku s osobnými údajmi tak, aby povinnosť mlčanlivosti trvala aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

3.     V prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana spracúvať osobné údaje v mene druhej Zmluvnej strany, pred začatím spracúvania osobných údajov uzavrú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v jeho platnom znení, resp. podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.     Ak si Zmluvné strany navzájom poskytnú osobné údaje dotknutých osôb, tak ako ich definujú všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, musia disponovať primeraným právnym základom pre takéto poskytnutie osobných údajov, ktorého existenciu je príslušná Zmluvná strana povinná preukázať bezodkladne po doručení žiadosti druhej Zmluvnej strany. Dotknuté osoby musia byť vopred informované o poskytnutí ich osobných údajov druhej Zmluvnej strane, ako aj o tom, že informácie o spracúvaní osobných údajov Dodávateľom sú zverejnené na jeho webovom sídle. Informácie o spracúvaní osobných údajov zmluvných partnerov Dodávateľa alebo ich štatutárnych alebo iných zástupcov, prípadne iných fyzických osôb uvedených v objednávke, v Zmluve, v dodacom liste, reklamačnom protokole, faktúre alebo inom dokumente sú dostupné na webovom sídle Dodávateľa.

5.     Porušenie ochrany osobných údajov bude vždy považované za podstatné porušenie Zmluvy.

6.     Na účely Zmluvy sa za dôverné informácie považujú všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú/budú uvedené v Zmluve a/alebo ktoré budú uvedené v jej Dodatkoch a Prílohách a/alebo ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli/dozvedia v súvislosti so Zmluvou, jej plnením a predkontraktačnými rokovaniami s ňou súvisiacimi (ďalej len ako „Dôverné informácie“).

7.     Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ibaže by zo Zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po zániku Zmluvy.

8.     Zmluvné strany nesmú Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany využiť pre seba alebo pre tretie osoby, poskytnúť tretím osobám a umožniť prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných partnerov, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.     Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:

a)     informácie, ktoré už sú v deň uzavretia Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň uzavretia Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

b)     informácie, ktoré sa stanú po uzavretí Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

c)     prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu.

10.  Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nepokladá použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa Zmluvy alebo týchto VOP. Povinnosť zachovávať túto mlčanlivosť platí aj po zániku Zmluvy.

 

VIII.

Osobitné ustanovenia

1.     Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa zverejňovať na reklamné účely názvy, obchodné značky a iné chránené označenia Dodávateľa, ako aj informácie o spolupráci alebo iné informácie o Dodávateľovi.

2.     Zmluvné strany sú povinné dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy proti korupcii.

3.     Objednávateľ je povinný zdržať sa poskytovania akýchkoľvek príspevkov/darov zamestnancom, členom orgánov alebo subdodávateľom Dodávateľa, a im blízkym osobám. Porušenie tejto povinnosti bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

4.     Objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa nemôže realizovať akékoľvek postúpenie práv (vrátane pohľadávok) na tretie osoby, ktoré mu vzniknú voči Dodávateľovi na základe Zmluvy resp. v súvislosti so Zmluvou.

5.     Akékoľvek právne úkony, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobujú vznik bremena k právam Dodávateľa vrátane pohľadávok), započítanie, alebo postúpenie akýchkoľvek práv Dodávateľa (vrátane pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa budú považované za neplatné, ibaže ich Dodávateľ v písomnej forme dodatočne schváli.

 

IX.

Vzájomná komunikácia

1.     Ak v Zmluve alebo v týchto VOP nie je uvedené inak, písomnosti Dodávateľa a písomnosti Objednávateľa (ďalej len ako „písomnosti“) sa považujú za doručené:

a)     v prípade osobného doručovania písomností odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za Dodávateľa resp. Objednávateľa a podpisom takej osoby na doručenke alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo preukázateľným odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b)     v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov doručením na adresu Dodávateľa resp. Objednávateľa a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti Dodávateľa resp. Objednávateľa a podpisom takej osoby na doručenke;

c)     v prípade doručovania elektronickou poštou na e-mailové adresy prijatím čitateľnej formy písomnosti v elektronických schránkach Zmluvných strán. Objednávateľ bude elektronickú poštu Dodávateľovi doručovať na e-mailovú adresu osoby poverenej Dodávateľom vo veciach zmluvných uvedenú v Cenovej ponuke.

2.     Ak všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky alebo Zmluva alebo tieto VOP vyžadujú na realizáciu akýchkoľvek úkonov Dodávateľa resp. Objednávateľa písomnú formu, je táto forma zachovaná aj vtedy, ak sú tieto úkony urobené prostredníctvom elektronickej formy (e-mail správa a pod.), s výnimkou úkonov smerujúcich k zániku Zmluvy.

 

X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Dodávateľa

1.     Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ak preukáže, že nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných alebo neodvrátiteľných udalostí a prekážky, ani ich následky nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy predvídať, a zároveň prekážkam, ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť, ani ich prekonať.

2.     Dodávateľ oznámi Objednávateľovi existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť z dôvodu vyššej moci, ktorá mu bráni v riadnom splnení povinnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvedel.

3.     Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky patria najmä, ale nie výlučne

a)     meteorologické podmienky alebo javy, ktoré nebolo možné rozumne predvídať s prihliadnutím na skúsenosti Dodávateľa,

b)     nezabezpečenie alebo omeškanie pri zabezpečovaní materiálneho alebo personálneho zabezpečenia, ktoré nebolo možné rozumne predvídať, resp. nebolo možné sa tomu vyhnúť alebo zmierniť dôsledky,

c)     štrajky u Dodávateľa alebo u jeho subdodávateľov,

d)     omeškanie s dodávaním prác alebo služieb zo strany subdodávateľov Dodávateľa, ktoré nebolo možné rozumne predvídať, resp. nebolo možné sa tomu vyhnúť alebo zmierniť dôsledky.

4.     Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť Dodávateľa sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

 

XI.

Zodpovednosť a náhrada škody

1.     V prípade porušenia povinností podľa Zmluvy alebo podľa týchto VOP alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.     Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z týchto VOP dojednali zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom jedentisíc eur) pre prípad:

a)     porušenia záväzku Objednávateľa podľa ustanovenia článku III. ods. 4 alebo 5 týchto VOP alebo

b)     porušenia záväzku Dodávateľa podľa ustanovenia článku IV. ods. 2 týchto VOP alebo

3.     Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, že oprávnená Zmluvná strana písomne vyzve povinnú Zmluvnú stranu, ktorá príslušnú povinnosť porušila, na nápravu a povinná Zmluvná strana nápravu porušenia príslušnej povinnosti nezabezpečí ani v dodatočnej lehote 10 (desať) dní od doručenia takej výzvy.

4.     Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty je splatná na základe písomnej výzvy oprávnenej Zmluvnej strany doručenej povinnej Zmluvnej strane, ktorá príslušnú povinnosť porušila, na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to v lehote uvedenej v takej výzve, nie však skôr ako do 3 (troch) dní od jej doručenia povinnej Zmluvnej strane.

5.     Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená Zmluvná strana má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti druhej Zmluvnej strany presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

6.     V prípade omeškania ktorejkoľvek Zmluvnej strany s plnením jej peňažného záväzku voči druhej Zmluvnej strane vyplývajúceho zo Zmluvy alebo týchto VOP, jej neplatnosti, zrušenia alebo porušenia je Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

 

XII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.     Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito VOP a/alebo Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.     Každé ustanovenie týchto VOP a/alebo Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy.

3.     Pokiaľ sú v týchto VOP alebo v Zmluve uvedené odkazy na príslušné všeobecne záväzné právne predpisy platné v čase vydania tejto verzie VOP alebo v čase uzavretia Zmluvy, ktoré boli v priebehu ich platnosti zmenené alebo nahradené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, považujú sa tieto odkazy za odkazy na tie všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými boli nahradené v ich platnom znení.

 

V Bratislave, 20.10.2021