Informácie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s ustanovením čl. 13 a 14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Riadne spracúvanie osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné, alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na gdpr@merea.sk alebo na telefónnom čísle 0650 555 111 a 048 472 16 06.

 

Kto spracúva osobné údaje?

Osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť Merea, a.s., so sídlom: Stromová 54, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové mesto, IČO: 44 797 621, DIČ: 2022830469, IČ DPH: SK2022830469 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Poskytovateľ“).

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie, môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese gdpr@merea.sk.

Aké sú práva dotknutej osoby v súvislosti s týmto spracúvaním?

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) má dotknutá osoba právo

a) požadovať prístup k jej osobným údajom, teda právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej Prevádzkovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa;

b) žiadať opravu jej osobných údajov, ak si myslí, že údaje, ktorými Prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Dotknutá osoba je v týchto prípadoch povinná kontaktovať Prevádzkovateľa, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil;

c) žiadať o vymazanie jej osobných údajov alebo požadovať obmedzenie spracúvania, avšak výlučne v prípadoch, v ktorých to pripúšťajú všeobecne záväzné právne predpisy;

d) žiadať obmedzenie spracúvania počas doby overovania správnosti údajov, ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu, počas doby overovania či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby a tiež v prípade, že Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

e) žiadať prenos osobných údajov druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a sú splnené podmienky podľa GDPR.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje na tieto účely ďalej nesmú spracúvať. Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, môže dotknutá osoba toto spracúvanie namietať; v takom prípade môže Prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu Stromová 54, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové mesto alebo elektronicky zaslaním žiadosti na gdpr@merea.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

 

Ako dlho budú osobné údaje spracúvané?

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

 

Dochádza pri spracúvaní osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu.

 

PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI – DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO

Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje:

 • o osobe, ktorej poskytuje dopravnú zdravotnú službu najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, diagnóza, mobilita, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje, miesto vyzdvihnutia a vysadenia. Vozidlá sú počas prevozov monitorované pomocou GPS. V prípade prepravy novorodenca spracúva informácie o matke novorodenca v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotná poisťovňa. Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti alebo fotokópia dokladu preukazujúceho zdravotné poistenie. V prípade europoistenca je spracúvaná fotokópia európskej karty poistenca.
 • o osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v mobilnom odberovom mieste meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto pobytu, trvalé bydlisko a kontaktné údaje, výsledok testu za účelom jeho nahratia do systému IS COVID a nahlásenia agregovaných dát do NCZI, laboratórne a klinické mikrobiologické výsledky, dátum testovania/odberu, miesto testovania/odberu

Pri blízkych osobách pacienta môže Poskytovateľ na účely kontaktovania spracúvať aj ich kontaktné údaje, ktoré mu poskytol pacient alebo údaje z rodinnej alebo inej anamnézy pacienta, ktoré sa týkajú aj iných osôb.

Ak prepravu alebo odber biologického materiálu pre pacienta objednáva iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, tieto údaje boli získané od neho.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Poskytovateľ osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov pacienta je zákonnou požiadavkou a bez nich mu nebude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo služba s ňou súvisiaca.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Poskytovateľ spracúva z týchto dôvodov:

a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služby s ňou súvisiacej, ktorej zmluvnou stranou je pacient ako dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti pacienta vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

  • na účel identifikácie pacienta pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
  • na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich s touto zmluvou,
  • na účel administrácie informácií súvisiacich s poskytnutím poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služby s ňou súvisiacej.

b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), a to

  • pri plnení povinností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • pri plnení povinností v oblasti verejného zdravotného poistenia,
  • pri plnení povinností v oblasti verejného zdravia,
  • pri plnení povinností podľa predpisov o národnom zdravotníckom informačnom systéme,
  • pri plnení povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve,
  • pri plnení povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom,
  • pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
  • pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.

c) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom,
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím v mene Prevádzkovateľa.

d) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov pacienta (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

  • kontaktovanie príbuzných pacienta alebo iných osôb, ktoré pacient určí a ktoré majú byť v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti informované o jeho zdravotnom stave.

e) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy pacienta (článok 6 ods. 1 písm. d) GDPR)

  • mimoriadne situácie spracúvania, ktoré sa zjavne nemôžu zakladať na inom právnom základe.

Poskytovateľ v nevyhnutnom rozsahu spracúva osobné údaje o zdraví pacienta, ktoré sú osobnými údajmi osobitnej kategórie, keďže:

a) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, pokiaľ je to povolené právom Únie alebo právom členského štátu alebo kolektívnou zmluvou podľa práva členského štátu poskytujúcimi primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby (článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR),

b) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas (článok 9 ods. 2 písm. c) GDPR)

c) spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR),

d) spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej starostlivosti (článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR),

e) spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo (článok 9 ods. 2 písm. i) GDPR),

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a určujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby (článok 9 ods. 2 písm. j) GDPR).

 

Budú osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Spracúvané osobné údaje budú, alebo môžu byť, ďalej poskytované príjemcom, ktorí majú zákonné oprávnenie na poskytnutie alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie.

Spracúvané osobné údaje budú tiež poskytované zdravotnej poisťovni na účely úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti, Národnému centru zdravotníckych informácií a iným subjektom v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom.

Spracúvané osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené iným spoločnostiam – sprostredkovateľom, poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Poskytovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

 

Ako dlho budú osobné údaje na tento účel spracúvané?

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie uchováva Poskytovateľ po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Iné osobné údaje spracúva po dobu po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich z neho či súvisiacich s ním, prípadne po dobu, kým trvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo pacienta na ich spracúvaní.

 

PRI REALIZÁCII KURZOV PRVEJ POMOCI, KURZOV INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI, ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA A INÝCH PODUJATÍ

Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje

 • o účastníkovi kurzu alebo študijného programu: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, číslo registrácie v profesijnej komore. Ak účastníka na kurz alebo študijný program prihlásil zamestnávateľ alebo iná tretia osoba, tieto osobné údaje boli získané od nich.
 • o účastníkovi iného podujatia: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, údaje o zákonných zástupcoch, ak je účastníkom dieťa. Ak účastníka na podujatie prihlásil zamestnávateľ alebo iná tretia osoba, tieto osobné údaje boli získané od nich.

Prevádzkovateľ v papierovej a/alebo elektronickej forme môže tiež spracúvať fotografie, zvukové záznamy alebo videá z podujatia, na ktorých môže byť účastník zachytený.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov účastníka kurzu alebo študijného programu alebo iného podujatia je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, ktorej predmetom je príslušné vzdelávanie alebo účasť na podujatí a na jej následné plnenie. Bez týchto údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný túto zmluvu s účastníkom vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva z týchto dôvodov:

f) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

  • na účel identifikácie účastníka kurzu, vzdelávania alebo podujatia pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
  • na účel administrácie informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom,
  • na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa.

g) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä

  • pri plnení povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve,
  • pri plnení povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom,
  • pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
  • pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.

h) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom,
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím v mene Prevádzkovateľa,
  • propagácia Prevádzkovateľa a podujatia,
  • priamy marketing.

 

Budú osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené osobe, ktorá uhrádza jej účasť na podujatí, kurze alebo vzdelávaní, ďalej poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

 

Ako dlho budú osobné údaje na tento účel spracúvané?

Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu s účastníkom kurzu, vzdelávania alebo podujatia a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich z neho či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní. Údaje, ktoré sú súčasťou účtovnej evidencie sú uchovávané v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 10 rokov.

 

PRI PREVÁDZKOVANÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje o kupujúcom: meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, údaje o realizácii platby, e-mailová adresa, telefónne číslo, historicky zakúpené produkty a služby. Ak kupujúci uzavrel zmluvu v prospech tretej osoby, boli jej osobné údaje získané od neho.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. Bez týchto údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný túto zmluvu s kupujúcim vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva z týchto dôvodov:

i) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

  • na účel identifikácie kupujúceho pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
  • na účel administrácie informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom,
  • na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa.

j) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä

  • pri plnení povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve,
  • pri plnení povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom,
  • pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
  • pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.

k) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom,
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím v mene Prevádzkovateľa,
  • priamy marketing.

 

Budú osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené doručovateľom alebo poštovému podniku, ďalej poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

 

Ako dlho budú osobné údaje na tento účel spracúvané?

Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu s kupujúcim a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich z neho či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní. Údaje, ktoré sú súčasťou účtovnej evidencie sú uchovávané v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 10 rokov.

 

PRI REALIZÁCII VÝBEROVÝCH KONANÍ NA OBSADENIE VOĽNÝCH PRACOVNÝCH POZÍCIÍ A PRI PLNENÍ ÚLOH ZAMESTNÁVATEĽA V OBLASTI PERSONALISTIKY A MIEZD

Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva o uchádzačovi na obsadenie voľnej pracovnej pozície najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách. Ak uchádzača ako vhodného kandidáta sprostredkoval tretí subjekt, tieto údaje získal Prevádzkovateľ od neho.

Zamestnávateľ o zamestnancoch v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe členského príspevku odborovej organizácii, osobné údaje z majetkového priznania štátnych zamestnancov, údaje z majetkového priznania zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, dĺžka expozície v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je vystavený, výsledky hodnotenia zdravotných rizík s uvedením kategórií prác osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia, závery posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, závery šetrenia vzniku pracovných úrazov a iné.

O rodinných príslušníkoch zamestnanca, jeho manželovi, manželke, dieťati, rodičovi jeho dieťaťa, Zamestnávateľ v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva alebo môže spracúvať najmä tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, prípadne ďalšie údaje, ktoré získal od dotknutého zamestnanca.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov uchádzača je nevyhnutné na realizáciu výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície, na uzavretie pracovnej zmluvy so zamestnancom a na jej následné plnenie. Bez týchto údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný uchádzača do predmetného výberového konania zaradiť ani uzavrieť so zamestnancom pracovnú zmluvu.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva z týchto dôvodov:

l) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba- zamestnanec, alebo aby sa na základe jej žiadosti ako uchádzača – fyzickej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

  • na účel jeho identifikácie pri realizácii výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície, pri uzatvorení, plnení a ukončení pracovnej zmluvy (vrátane dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
  • na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich s realizáciou výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície a s pracovnou zmluvou,
  • na účel administrácie informácií súvisiacich s realizáciou výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície a s plnením pracovnej zmluvy,
  • na účel plánovania a organizácie práce,
  • na účel kontroly dodržiavania pracovnoprávnych povinností zamestnanca,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,

m) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä

  • pri plnení povinností a výkone osobitných práv Zamestnávateľa v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia,
  • pri plnení povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
  • pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  • pri evidencii a riešení oznámení o protispoločenskej činnosti,
  • pri plnení povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve,
  • pri plnení povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom,
  • pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
  • pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.

n) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, prípadne zamestnanca ako tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

  • propagácia Zamestnávateľa, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zviditeľniť sa a upozorniť okolie na služby, ktoré poskytuje.
  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom.
  • identifikácia dotknutej osoby pri realizácii práv zamestnanca, ak je dotknutá osoba jeho rodinným príslušníkom, jeho manželom, manželkou, dieťaťom, rodičom jeho dieťaťa, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je overiť si totožnosť danej dotknutej osoby a tým zabezpečiť plnenie požadovaných práv.
  • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich s pracovnou zmluvou, ak je dotknutá osoba rodinným príslušníkom zamestnanca, jeho manželom, manželkou, dieťaťom, rodičom jeho dieťaťa, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať svoje právne nároky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím v mene spoločnosti.
  • vedenie evidencie vhodných kandidátov o zamestnanie a aktívne predkladanie pracovných ponúk, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je databáza vhodných potenciálnych zamestnancov.

 

Zamestnávateľ v nevyhnutnom rozsahu spracúva osobné údaje o zdraví dotknutých osôb, ktoré sú osobnými údajmi osobitnej kategórie, keďže:

g) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv Zamestnávateľa alebo zamestnanca v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany (článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR),

h) spracúvanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, lekárskej diagnózy, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo liečby, alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej starostlivosti (článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR),

i) spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR).

 

Budú osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Osobné údaje budú alebo môžu byť ďalej poskytované iným príjemcom, najmä orgánom finančnej správy, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, orgánom inšpekcie práce, úradom verejného zdravotníctva, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, bankám, dôchodcovským správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam, štatistickému úradu, profesijným komorám, exekútorom, poskytovateľom bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby.

Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené iným spoločnostiam – sprostredkovateľom, poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Zamestnávateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

 

Ako dlho budú osobné údaje na tento účel spracúvané?

Osobné údaje uchováva Zamestnávateľ po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca alebo výberového konania, resp. kým trvá účel ich spracúvania. Po jeho ukončení a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, uchováva osobné údaje v rozsahu a po dobu, ktorú stanovujú príslušné právne predpisy najmä v oblasti daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia.

 

PRI PREVÁDZKOVANÍ INFORMAČNÝCH KANÁLOV – KONTAKTNÝ FORMULÁR, INFOLINKA

Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní kontaktného formulára na stránke www.merea.sk, pri prijímaní e-mailovej pošty na adresu info@merea.sk alebo prostredníctvom infolinky na telefónnom čísle 0650 555 111 a 048 472 16 06 v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje a iné údaje uvedené v prijatej správe, žiadosti alebo ich prílohách. Tieto údaje Prevádzkovateľovi poskytol odosielateľ správy alebo žiadosti.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva z týchto dôvodov:

o) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je odosielateľ správy alebo žiadosti, ktorý žiada o poskytnutie informácií alebo iné vybavenie žiadosti alebo aby sa na základe jeho žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a to

  • na účel jeho identifikácie pri prijatí a vybavení správy alebo žiadosti,
  • na účel administrácie informácií súvisiacich s prijatím a vybavením správy alebo žiadosti.

p) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), a to

  • pri plnení povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom,
  • pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
  • pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.

q) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, prípadne odosielateľa správy alebo žiadosti ako tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom,
  • identifikácia pri prijatí a vybavení prijatej správy alebo žiadosti, ak osobné údaje dotknutej osoby odosielateľ v správe alebo žiadosti uviedol a sú pre jej vybavenie nevyhnutné, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo odosielateľa je riadne vybavenie správy alebo žiadosti,
  • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať svoje právne nároky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov,
  • administrácia informácií súvisiacich s prijatím a vybavením prijatej správy alebo žiadosti, ak osobné údaje dotknutej osoby odosielateľ v správe alebo žiadosti uviedol a sú pre jej vybavenie nevyhnutné,
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím v mene spoločnosti.
  • priamy marketing.

 

Budú osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

 

Ako dlho budú osobné údaje na tento účel spracúvané?

Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu vybavovania prijatej správy alebo žiadosti, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany na ich spracúvaní.

 

PRI VÝBERE DODÁVATEĽOV A PRI UZATVÁRANÍ A PLNENÍ DODÁVATEĽSKÝCH A ODBERATEĽSKÝCH ZMLÚV

Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ pri výbere dodávateľa, pri uzatváraní alebo plnení zmluvy môže o uchádzačovi vo výberovom konaní na dodávateľa alebo o zmluvnom partnerovi, ak ide o fyzickú osobu, o jeho štatutárnych alebo iných zástupcoch, prípadne o iných fyzických osobách uvedených v objednávke, v zmluve, v dodacom liste, reklamačnom protokole alebo inom dokumente v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúvať najmä tieto údaje: meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, historicky zakúpené alebo dodané produkty a služby. V prípade štatutárnych alebo iných zástupcov, zamestnancov alebo dodávateľov uchádzača alebo zmluvného partnera, ktorí sú fyzickými osobami, boli osobné údaje týchto osôb získané od uchádzača alebo zmluvného partnera.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre realizáciu výberového konania na výber dodávateľa alebo na uzavretie zmluvy a na jej následné plnenie. Bez týchto údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný zaradiť uchádzača do výberového konania, uzavrieť s ním zmluvu a plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva z týchto dôvodov:

r) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti ako uchádzača – fyzickej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

  • na účel jej identifikácie pri realizácii výberového konania na výber dodávateľa alebo pri uzatvorení, plnení a ukončení zmluvy,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
  • na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich so zmluvou alebo výberovým konaním na výber dodávateľa,
  • na účel administrácie informácií súvisiacich s plnením zmluvy alebo realizáciou výberového konania na výber dodávateľa.

s) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä

  • pri plnení povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve,
  • pri plnení povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom,
  • pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
  • pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.

t) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, prípadne uchádzača vo výberovom konaní na výber dodávateľa alebo zmluvného partnera ako tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom,
  • identifikácia dotknutej osoby pri realizácii výberového konania na výber dodávateľa alebo uzatvorení, plnení a ukončení zmluvy, ak dotknutá osoba je štatutárnym alebo iným zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom (fyzickou osobou) uchádzača alebo zmluvného partnera, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa a uchádzača alebo zmluvného partnera je riadne plnenie práv a povinností zo zmluvy oprávnenými osobami,
  • plnenie zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zmluvy so zmluvným partnerom, ak dotknutá osoba je štatutárnym alebo iným zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom (fyzickou osobou) zmluvného partnera, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa a uchádzača alebo zmluvného partnera je riadne plnenie práv a povinností zo zmluvy oprávnenými osobami,
  • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich so zmluvou, ak dotknutá osoba je štatutárnym alebo iným zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom (fyzickou osobou) zmluvného partnera, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať svoje právne nároky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov,
  • administrácia informácií súvisiacich s realizáciou výberového konania na výber dodávateľa alebo plnením zmluvy, ak dotknutá osoba je štatutárnym alebo iným zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom (fyzickou osobou) uchádzača alebo zmluvného partnera,
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím v mene spoločnosti.
  • priamy marketing.

 

Budú osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Osobné údaje môžu byť sprístupnené prevádzkovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby, a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

 

Ako dlho budú osobné údaje na tento účel spracúvané?

Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na výber dodávateľa alebo trvania zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, prípadne do doby, kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní. Údaje, ktoré sú súčasťou účtovnej evidencie sú uchovávané v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 10 rokov.