Informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní dopravnej zdravotnej služby

v súlade s ustanovením čl. 13 a 14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné, alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na info@zzssr.sk, tel: 0650 555 000.

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť Záchranná zdravotná služba SR, a.s., so sídlom: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 797 621 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese info@zzssr.com

 

Dotknutá osoba

Dotknuté osoby sú najmä pacient, klient, zákonný zástupca, resp. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Aké Vaše osobné údaje Poskytovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, diagnóza, mobilita, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje, miesto vyzdvihnutia a vysadenia. Vozidlá sú počas prevozov monitorované pomocou GPS. V prípade prepravy novorodenca spracúva informácie o matke novorodenca v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotná poisťovňa. Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti alebo fotokópia dokladu preukazujúceho zdravotné poistenie. V prípade europoistenca je spracúvaná fotokópia európskej karty poistenca.

Ak Vašu dopravu objednávala tretia osoba, získali sme tieto údaje od nej. Ak ste blízkou osobou pacienta, môžeme na účely kontaktovania spracúvať aj Vaše kontaktné údaje, ktoré nám poskytol pacient.

V prípade využitia kontaktného formuláru o Vás Prevádzkovateľ v elektronickej forme spracúva najmä Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje, aby Vám vedel zodpovedať Vašu otázku, resp. reagovať na dopyt, ktorý zašlete.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Poskytovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Poskytovateľ spracúva z týchto dôvodov:

a) Spracúvanie je nevyhnutné pri plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, teda na účel vybavenia Vašej požiadavky alebo spracovania informácie, ktorú takouto formou podávate (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale je zákonnou požiadavkou a bez nich Vám nebude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo služba s ňou súvisiaca.

b) Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

c) Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Týmito účelmi sú administrácia informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami a tiež určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje budú poskytnuté Vašej zdravotnej poisťovni na účely úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Poskytovateľovi poskytujú služby, a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný, okrem prípadu, kedy môžu byť Vaše osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do USA za účelom zasielania newslettrov a správy databázy e-mailov (podrobnejšie info viď nižšie v časti Mailchimp).

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Poskytovateľ po dobu vybavenia Vašej požiadavky, resp. po dobu kým trvajú jeho oprávnené záujmy. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Poskytovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V našej spoločnosti sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Poskytovateľ oprávnený alebo povinný.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený:

a) požadovať prístup k Vašim osobným údajom,

b) žiadať opravu Vašich osobných údajov,

c) žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov

d) namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,

e) odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,

f) požadovať obmedzenie spracúvania,

g) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie namietať; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Všetky svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu Záchranná zdravotná služba SR, a.s., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto alebo elektronicky na adresu info@zzssr.sk

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

 

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatickému rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Mailchimp

Na zasielanie newslettrov a manažment e-mailových adries a ich príjemcov používame online aplikáciu Mailchimp. Je to služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Ako Prevádzkovateľ by sme vás radi informovali, že osobné údaje môžu byť za účelom zasielania newslettrov a správy databázy e-mailov predmetom cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít). Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal, ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní dopravnej zdravotnej služby

v súlade s ustanovením čl. 13 a 14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné, alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na testovanie@zzssr.sk

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť Záchranná zdravotná služba SR, a.s., so sídlom: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 797 621 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese testovanie@zzssr.sk

V prípade využitia kontaktného formuláru o Vás Prevádzkovateľ v elektronickej forme spracúva najmä Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje, aby Vám vedel zodpovedať Vašu otázku, resp. reagovať na dopyt, ktorý zašlete.

 

Dotknutá osoba

Dotknuté osoby sú fyzické osoby testované na prítomnosť ochorenia COVID 19.

 

Aké Vaše osobné údaje Poskytovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä bežné osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto pobytu, trvalé bydlisko a kontaktné údaje. Ďalej Poskytovateľ spracúva osobitnú kategóriu osobných údajov – výsledok testu za účelom jeho nahratia do systému IS COVID a nahlásenia agregovaných dát do NCZI, laboratórne a klinické mikrobiologické výsledky, dátum testovania/odberu, miesto testovania/odberu.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Poskytovateľ Vaše osobné údaje?

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva z týchto dôvodov:

a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti ako uchádzača – fyzickej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

  • na účel jej identifikácie pri realizácii výberového konania na výber dodávateľa alebo pri uzatvorení, plnení a ukončení zmluvy,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
  • na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich so zmluvou alebo výberovým konaním na výber dodávateľa,
  • na účel administrácie informácií súvisiacich s plnením zmluvy alebo realizáciou výberového konania na výber dodávateľa.

b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), a to

  • pri plnení povinností vyplývajúcich z daňových predpisov a predpisov o účtovníctve,
  • pri plnení povinností súvisiacich s hlásením bezpečnostných porušení jednotlivcom a orgánom,
  • pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
  • pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.

c) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, prípadne uchádzača vo výberovom konaní na výber dodávateľa alebo zmluvného partnera ako tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom,
  • identifikácia dotknutej osoby pri realizácii výberového konania na výber dodávateľa alebo uzatvorení, plnení a ukončení zmluvy, ak dotknutá osoba je štatutárnym alebo iným zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom (fyzickou osobou) uchádzača alebo zmluvného partnera, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa a uchádzača alebo zmluvného partnera je riadne plnenie práv a povinností zo zmluvy oprávnenými osobami,
  • plnenie zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zmluvy so zmluvným partnerom, ak dotknutá osoba je štatutárnym alebo iným zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom (fyzickou osobou) zmluvného partnera, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa a uchádzača alebo zmluvného partnera je riadne plnenie práv a povinností zo zmluvy oprávnenými osobami,
  • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich so zmluvou, ak dotknutá osoba je štatutárnym alebo iným zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom (fyzickou osobou) zmluvného partnera, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať svoje právne nároky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov,
  • administrácia informácií súvisiacich s realizáciou výberového konania na výber dodávateľa alebo plnením zmluvy, ak dotknutá osoba je štatutárnym alebo iným zástupcom, zamestnancom alebo dodávateľom (fyzickou osobou) uchádzača alebo zmluvného partnera,
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím v mene spoločnosti.
  • transfer osobných údajov na vnútorné administratívne účely, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zabezpečiť administratívne činnosti v rámci spoločnosti, ale aj v rámci spoločných Prevádzkovateľov,
  • priamy marketing.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje budú poskytnuté Národnému centru zdravotníckych informácií a iným subjektom v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom. Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Poskytovateľovi poskytujú služby, a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný, okrem prípadu, kedy môžu byť Vaše osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do USA za účelom zasielania newslettrov a správy databázy e-mailov (podrobnejšie info viď nižšie v časti Mailchimp).

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Poskytovateľ po dobu vybavenia Vašej požiadavky, resp. po dobu kým trvajú jeho oprávnené záujmy. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Poskytovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V našej spoločnosti sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Poskytovateľ oprávnený alebo povinný.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený:

a) požadovať prístup k Vašim osobným údajom,

b) žiadať opravu Vašich osobných údajov,

c) žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov

d) namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,

e) odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,

f) požadovať obmedzenie spracúvania,

g) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie namietať; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Všetky svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu Záchranná zdravotná služba SR, a.s., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto alebo elektronicky na adresu testovanie@zzssr.sk

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

 

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatickému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre používateľov kontaktného formulára

v súlade s ustanovením čl. 13 a 14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné, alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na info@zzssr.sk

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť Záchranná zdravotná služba SR, a.s., so sídlom: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 797 621 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese info@zzssr.sk

V prípade využitia kontaktného formuláru o Vás Prevádzkovateľ v elektronickej forme spracúva najmä Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje, aby Vám vedel zodpovedať Vašu otázku, resp. reagovať na dopyt, ktorý zašlete.

 

Aké Vaše osobné údaje Poskytovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ pri výbere dodávateľa, pri uzatváraní alebo plnení zmluvy môže o uchádzačovi vo výberovom konaní na dodávateľa alebo o zmluvnom partnerovi, ak ide o fyzickú osobu, o jeho štatutárnych alebo iných zástupcoch, prípadne o iných fyzických osobách uvedených v objednávke, v zmluve, v dodacom liste, reklamačnom protokole alebo inom dokumente v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúvať najmä tieto údaje: meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, historicky zakúpené alebo dodané produkty a služby. V prípade štatutárnych alebo iných zástupcov, zamestnancov alebo dodávateľov uchádzača alebo zmluvného partnera, ktorí sú fyzickými osobami, boli osobné údaje týchto osôb získané od uchádzača alebo zmluvného partnera.

 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Poskytovateľ Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva z týchto dôvodov:

a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti ako uchádzača – fyzickej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), teda na účel vybavenia Vašej požiadavky alebo spracovania informácie, ktorú takouto formou podávate.

Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme na Vašu žiadosť boli schopní reagovať a primeraným spôsobom ju vybaviť.

b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, prípadne uchádzača vo výberovom konaní na výber dodávateľa alebo zmluvného partnera ako tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú

– administrácia informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami,

– určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Osobné údaje môžu byť sprístupnené prevádzkovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby, a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný, okrem prípadu, kedy môžu byť Vaše osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do USA za účelom zasielania newslettrov a správy databázy e-mailov (podrobnejšie info viď nižšie v časti Mailchimp).

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Poskytovateľ po dobu vybavenia Vašej požiadavky, resp. po dobu kým trvajú jeho oprávnené záujmy. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Poskytovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V našej spoločnosti sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Poskytovateľ oprávnený alebo povinný.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) má dotknutá osoba právo

a) požadovať prístup k jej osobným údajom, teda právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej Prevádzkovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa;

b) žiadať opravu jej osobných údajov, ak si myslí, že údaje, ktorými Prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Dotknutá osoba je v týchto prípadoch povinná kontaktovať Prevádzkovateľa, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil;

c) žiadať o vymazanie jej osobných údajov alebo požadovať obmedzenie spracúvania, avšak výlučne v prípadoch, v ktorých to pripúšťajú všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje na tieto účely ďalej nesmú spracúvať.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie namietať; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Všetky svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu Záchranná zdravotná služba SR, a.s., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto alebo elektronicky na adresu info@zzssr.sk

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

 

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatickému rozhodovaniu vrátane profilovania.