Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v mobilnom odberovom mieste spoločnosťou
AGEL Merea a.s.
(ďalej len „Podmienky“)

 

I.

Úvodné ustanovenia

1.     Spoločnosť AGEL Merea a.s., so sídlom Stromová 54, 831 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 44 797 621, DIČ: 2022830469, IČ DPH: SK2022830469, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4781/B (ďalej len ako „Poskytovateľ“) je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – mobilné odberové miesto podľa ustanovenia § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon 578/2004“) a na jeho základe poskytuje zdravotnú starostlivosť fyzickým osobám podľa požiadaviek fyzických alebo právnických osôb (ďalej len ako „Objednávateľ“) (Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne len ako „Zmluvná strana“).

2.     Podrobnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorého predmetom je poskytnutie zdravotnej starostlivosti v mobilnom odberovom mieste Poskytovateľ sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník určené týmito Podmienkami.

3.     Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou a prílohou zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie zdravotnej starostlivosti v mobilnom odberovom mieste Poskytovateľa a nadobúdajú platnosť a účinnosť spolu s touto zmluvou. Jednotlivé ustanovenia Podmienok sa v súlade s ustanovením § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v zmluve dohodnuté inak alebo ak je ich aplikácia zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vylúčená.

4.     Ak je Objednávateľom osoba, ktorej má byť zdravotná starostlivosť poskytnutá, právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa primárne spravuje kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon 576/2004“).

5.     Na účely týchto Podmienok sa zmluvou rozumie zmluva/objednávka, ktorej predmetom je poskytnutie zdravotnej starostlivosti v mobilnom odberovom mieste Poskytovateľa uzavretá Zmluvnými stranami (ďalej len ako „Zmluva“).

6.     Zdravotná starostlivosť v mobilnom odberovom mieste (ďalej len ako „MOM“) sa poskytuje v zdravotníckom zariadení Poskytovateľa, alebo aj formou výjazdovej služby v domácom prostredí osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, alebo v inom prostredí, a to počas ordinačných hodín, ktorými sa rozumie časový úsek, v ktorom Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v MOM.

7.     Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka Poskytovateľa, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

8.     Na účely týchto Podmienok sa webovým sídlom Poskytovateľa rozumie internetová stránka www.merea.sk (ďalej len ako „webové sídlo“).

9.     V mene Poskytovateľa a Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou sú vo veciach uzavretia a plnenia Zmluvy oprávnení konať členovia štatutárneho orgánu, ibaže delegujú tieto právomoci a oprávnenia na inú osobu. O rozsahu v akom je iná osoba oprávnená konať v mene Zmluvnej strany vo veciach uzavretia a plnenia Zmluvy musí byť bezodkladne, preukázateľne a písomne druhá Zmluvná strana informovaná.

 

II.

Uzavretie Zmluvy

1.     Objednávateľ môže prejaviť svoj záujem o poskytnutie zdravotnej starostlivosti v MOM vyplnením formulára na webovom sídle Poskytovateľa alebo telefonicky alebo e-mailom s využitím kontaktných údajov zverejnených na webovom sídle uvedením údajov požadovaných Poskytovateľom nevyhnutných pre vypracovanie cenovej ponuky na poskytnutie takejto zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „Požiadavka“).

2.     Poskytovateľ bez zbytočného odkladu po prijatí Požiadavky informuje Objednávateľa o prípadnej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti v MOM v požadovanom termíne alebo mu predloží cenovú ponuku telefonicky alebo e-mailom, teda vo forme, v akej Požiadavku od Objednávateľa prijal, ibaže Objednávateľ požaduje cenovú ponuku doručiť v inej forme.

3.     Cenová ponuka Poskytovateľa obsahuje najmä:

a)      špecifikáciu zdravotnej starostlivosti v MOM,

b)     cenu a spôsob jej úhrady (faktúra, hotovosť, verejné zdravotné poistenie…),

c)      miesto poskytnutia zdravotnej starostlivosti v MOM,

d)     termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti v MOM (deň a čas),

e)     počet osôb, ak má byť zdravotnej starostlivosti v MOM poskytnutá viacerým osobám,

f)       minimálny a maximálny počet osôb, ktorým môže byť zdravotná starostlivosť v MOM poskytnutá súčasne, resp. minimálna cena ak Zmluva má byť uzavretá ako rámcová a zdravotná starostlivosť v MOM bude poskytovaná na základe čiastkových objednávok,

g)      kontaktné údaje osoby poverenej Poskytovateľom na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v MOM,

h)     kontaktné údaje osoby poverenej Poskytovateľom vo veciach zmluvných,

i)       špecifikácia podmienok poskytnutia zdravotnej starostlivosti v MOM odlišných od týchto Podmienok,

j)       platnosť ponuky

(ďalej len ako „Cenová ponuka“).

4.     Objednávateľ je povinný v lehote platnosti Cenovej ponuky túto preukázateľne akceptovať, inak Cenová ponuka stratí platnosť. Akceptáciou Cenovej ponuky Objednávateľ súčasne akceptuje tieto Podmienky v znení, v akom sú platné a účinné ku dňu uzavretia Zmluvy. Zmluva sa považuje za uzavretú dňom doručenia akceptácie Cenovej ponuky Poskytovateľovi. Za akceptáciu Cenovej ponuky sa považuje akýkoľvek prejav vôle Objednávateľa, z ktorého určito a zrozumiteľne vyplýva, že Cenovú ponuku Poskytovateľa prijíma.

5.     Akékoľvek návrhy Objednávateľa na úpravu týchto Podmienok alebo iných podmienok poskytnutia zdravotnej starostlivosti v MOM odlišných od týchto Podmienok, ktoré Poskytovateľ v Cenovej ponuke predložil alebo jeho výhrady k nim predstavujú nový návrh zmluvy, ktorý musí byť zo strany Poskytovateľa písomne akceptovaný, inak k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

6.     Poskytovateľ môže začať s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v MOM len po uzavretí Zmluvy a na základe a v súlade s podmienkami v nej uvedenými.

7.     Ak to technické riešenie webového sídla Poskytovateľa umožňuje, Zmluva môže byť uzavretá aj prostredníctvom elektronického obchodu Poskytovateľa.

8.     Zmluva môže byť uzavretá aj prostredníctvom technických prostriedkov Národného centra zdravotníckych informácií, ak zdravotná starostlivosť v MOM má byť hradená z verejného zdravotného poistenia.

9.     Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomne forme, ibaže sa Zmluvné strany dohodnú inak. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán Zmluvu vypovedať alebo odstúpiť od Zmluvy podľa ustanovení týchto Podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.  Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ich ustanovení, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.  Zmluva, ktorej prílohou sú tieto Podmienky predstavuje jedinú ucelenú zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami.

 

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.     Poskytovateľ je povinný na základe Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi zdravotnú starostlivosť v MOM v termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v Zmluve.

2.     Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi najmä daňový doklad, prípadne iné doklady na dodaní ktorých sa zmluvné strany dohodli.

3.     Objednávateľ má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v MOM v termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v Zmluve.

4.     Objednávateľ je povinný službu zdravotnej starostlivosti v MOM prijať a zaplatiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti.

5.     Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi v primeranom rozsahu všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre plnenie Zmluvy.

6.     Poskytovateľ ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta počas krízovej situácie nevedie o poskytnutej zdravotnej starostlivosti zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami zákona 576/2004, ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu odberu biologického materiálu Osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19 alebo vykonaním diagnostického testu RT-PCR.

 

IV.

Plnenie Zmluvy

1.     Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi zdravotnú starostlivosť v MOM v mieste, ktoré bude určené v Zmluve.

2.     Objednávateľ ani iné osoby, ktorým Poskytovateľ zdravotnú starostlivosť v MOM podľa Zmluvy poskytuje nesmú:

a)      vnášať do priestorov a vozidiel Poskytovateľa akékoľvek druhy zbraní, streliva, výbušniny, nástražné výbušné systémy a ich napodobeniny, alkohol, omamné a psychotropné látky, neidentifikovateľné biologické a chemické látky,

b)     používať v priestoroch a vozidlách Poskytovateľa fotografické prístroje a kamery bez písomného povolenia Poskytovateľa

c)      bez písomného povolenia Poskytovateľa vynášať akékoľvek predmety, dokumenty, informácie a údaje, ktoré sú vo vlastníctve Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ iné právo.

3.     Objednávateľ ako aj iné osoby, ktorým Poskytovateľ zdravotnú starostlivosť v MOM podľa Zmluvy poskytuje sú povinní dodržiavať všetky a akékoľvek režimové opatrenia, o ktorých budú pri vstupe do priestorov alebo vozidiel Poskytovateľa alebo kedykoľvek počas pobytu v nich informovaní.

4.     Ak je zdravotná starostlivosť v MOM podľa Zmluvy poskytovaná osobám odlišným od Objednávateľa, Objednávateľ zodpovedá za to, že tieto osoby budú plniť povinnosti, ktoré sa na nich vzťahujú podľa týchto Podmienok.

5.     Dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti v MOM je pre Zmluvné strany záväzný a môže byť menený iba dohodou Zmluvných strán.

6.     Poskytovateľ je oprávnený zrušiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti v MOM, nie však neskôr ako 24 (dvadsaťštyri) hodín vopred, a súčasne je povinný ponúknuť Objednávateľovi iný termín podľa vzájomnej dohody. To neplatí, ak k zrušeniu termínu dôjde z dôvodov okolností vylučujúcich zodpovednosť Poskytovateľa, ako sú tieto špecifikované v týchto Podmienkach.

7.     Objednávateľ je oprávnený zrušiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti v MOM, nie však neskôr ako 24 (dvadsaťštyri) hodín vopred, inak vzniká Poskytovateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa týchto Podmienok. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Poskytovateľovi nevznikne, ak Objednávateľ zruší dohodnutý termín z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré zároveň Poskytovateľovi preukáže (napr. práceneschopnosť, neočakávaná udalosť, ktorú ani pri náležitej starostlivosti Objednávateľ nemohol predvídať ani odvrátiť).

8.     Ak Poskytovateľovi vznikne nárok na úhradu zmluvnej pokuty, je oprávnený podmieniť poskytnutie akejkoľvek ďalšej zdravotnej starostlivosti pre Objednávateľa predchádzajúcou úhradou tejto zmluvnej pokuty.

9.     Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v MOM v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a má všetky povolenia a licencie potrebné na jej poskytovanie.

10.  Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím zdravotnej starostlivosti v MOM svojho subdodávateľa.

 

V.

Cena, fakturačné a platobné podmienky

1.     Cena zdravotnej starostlivosti v MOM môže byť v Zmluve dohodnutá ako:

a)      celková cena, ak predmetom Zmluvy je poskytnutie zdravotnej starostlivosti v MOM ako celku,

b)     cena jednotlivého zdravotného výkonu, ak predmetom Zmluvy je poskytnutie viacerých samostatných zdravotných výkonov,

c)      cena zdravotnej starostlivosti v MOM na základe čiastkovej objednávky, ak predmetom Zmluvy je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v MOM na základe čiastkových objednávok podľa rámcovej zmluvy.

2.     Ak má byť cena zdravotnej starostlivosti v MOM uhradená na základe faktúry, Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru do 30 (tridsať) dní od poskytnutia zdravotnej starostlivosti v MOM a doručiť ju Objednávateľovi. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Faktúra Poskytovateľa bude vystavená a platba Objednávateľa bude realizovaná v eurách, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnutá iná mena. Poskytovateľ doručí faktúry vystavené podľa Zmluvy Objednávateľovi elektronicky (vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom takáto faktúra sa považuje za doručenú Objednávateľovi dňom potvrdenia Objednávateľa o prijatí faktúry, najneskôr však 3. (tretí) pracovný deň odo dňa jej odoslania Poskytovateľom. Akákoľvek faktúra vystavená Poskytovateľom podľa Zmluvy bude splatná v lehote do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, a to bankovým prevodom na číslo účtu Poskytovateľa uvedené vo faktúre. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry Objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania fakturovanej čiastky na účet Poskytovateľa.

3.     Ak je cena zdravotnej starostlivosti v MOM uhrádzaná v hotovosti, Poskytovateľ pri jej úhrade vystaví a odovzdá Objednávateľovi pokladničný doklad alebo príjmový pokladničný doklad.

4.     Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť v MOM poskytuje, uzatvorenú zmluvu podľa zákona 581/2004 nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon 577/2004“) a nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti takejto osobe úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa zákona 577/2004 a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením.

5.     Osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje je pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti v MOM informovaná:

a)      o zozname zdravotných poisťovní, s ktorými má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;

b)     o tom, že ako poistenec zdravotnej poisťovne, ktorá nemá s Poskytovateľom uzavretú zmluvu podľa písmena  a) tohto odseku, je povinná zaplatiť Poskytovateľovi cenu zdravotnej starostlivosti v MOM vo výške podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa;

c)      o aktuálnom cenníku Poskytovateľa podľa písmena b) tohto odseku

d)     o tom, že ak voči nej príslušná zdravotná poisťovňa eviduje pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bola povinná uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 EUR, má z verejného zdravotného poistenia nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Aktuálny cenník Poskytovateľa a aktuálny zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú vždy k dispozícii na nahliadnutie v MOM a na webovom sídle Poskytovateľa.

6.     Zdravotnú starostlivosť v MOM, ktorá nie je podľa zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, hradená alebo čiastočne hradená, hradí Objednávateľ alebo táto osoba v plnej výške podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

7.     Poskytovateľ má právo požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť v MOM vopred t.j. ešte pred jej poskytnutím.

 

VI.

Prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v MOM a zánik Zmluvy

1.     Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek splatnej pohľadávky Poskytovateľa, Poskytovateľ je oprávnený odoprieť alebo prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v MOM, na ktoré by bol inak Poskytovateľ povinný podľa Zmluvy, pričom sa nedostane do omeškania so splnením svojich záväzkov, ktoré má voči Objednávateľovi. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti v MOM odopiera alebo prerušuje. Odopretie plnenia nemá vplyv na právo Poskytovateľa na zaplatenie dohodnutej ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v MOM a nemá ani vplyv na nárok na náhradu škody ani vplyv na ostatné práva, ktoré má Poskytovateľ podľa Zmluvy, týchto Podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov voči Objednávateľovi. Uplatnenie práva odoprieť alebo prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v MOM je výlučne vecou samostatného rozhodnutia Poskytovateľa a Poskytovateľ nemá povinnosť tak urobiť. Rovnako sa Poskytovateľ môže kedykoľvek rozhodnúť, že v plnení Zmluvy bude pokračovať napriek omeškaniu Objednávateľa.

2.     Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v MOM v prípade, že v priebehu jej poskytovania v jeho priestoroch alebo vozidlách osoba, ktorej sa zdarvotná starostlivosť poskytuje, nebude dodržiavať predpisy BOZP, OPP alebo ochrany životného prostredia alebo iné režimové opatrenia. Náklady vzniknuté v súvislosti s takýmto prerušením zdravotnej starostlivosti v MOM znáša Objednávateľ a Poskytovateľ má nárok na náhradu škodu vzniknutej takýmto prerušením.

3.     Zmluva zaniká:

a)      poskytnutím zdravotnej starostlivosti v MOM a splnením súvisiacich zmluvných povinností Zmluvných strán,

b)     uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá,

c)      písomnou dohodou Zmluvných strán,

d)     písomnou výpoveďou,

e)     písomným odstúpením od Zmluvy.

4.     Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu, ktorej predmetom je opakujúce sa plnenie, ukončiť výpoveďou bez uvedenia dôvodu doručením písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

5.     Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od Zmluvy okamžite odstúpiť jednostranným písomným oznámením

a)      v prípade podstatného porušenia zákonných povinností alebo povinností ustanovených Zmluvou druhou Zmluvnou stranou, ak to oznámi druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takomto porušení dozvedela, alebo

b)     v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich zákonných alebo zmluvných povinností a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote na základe písomnej výzvy.

6.     Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa považuje najmä, avšak nielen:

a)      prerušenie alebo pozastavenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v MOM v rozpore so Zmluvou alebo týmito Podmienkami,

7.     Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä, avšak nielen:

a)      omeškanie Objednávateľa s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Poskytovateľa o viac ako 30 dní,

b)     ak Objednávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Poskytovateľa,

c)      ak voči Objednávateľovi bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, alebo bolo proti Objednávateľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

d)     porušenie obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti o informáciách dôverného charakteru,

e)     iné prípady špecifikované v Zmluve alebo v týchto Podmienkach.

 

VII.

Ochrana osobných údajov a dôverných informácii

1.     Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy a zabezpečiť ich ochranu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku Zmluvy.

2.     Zmluvné strany zaviažu mlčanlivosťou o osobných údajoch všetky fyzické osoby, ktoré prídu pri plnení Zmluvy do styku s osobnými údajmi tak, aby povinnosť mlčanlivosti trvala aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu tejto fyzickej osoby.

3.     V prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana spracúvať osobné údaje v mene druhej Zmluvnej strany, pred začatím spracúvania osobných údajov uzavrú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v jeho platnom znení, resp. podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.     Ak si Zmluvné strany navzájom poskytnú osobné údaje dotknutých osôb, tak ako ich definujú všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, musia disponovať primeraným právnym základom pre takéto poskytnutie osobných údajov, ktorého existenciu je príslušná Zmluvná strana povinná preukázať bezodkladne po doručení žiadosti druhej Zmluvnej strany. Dotknuté osoby musia byť vopred informované o poskytnutí ich osobných údajov druhej Zmluvnej strane, ako aj o tom, že informácie o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom sú zverejnené na jeho webovom sídle. Informácie o spracúvaní osobných údajov zmluvných partnerov Poskytovateľa alebo ich štatutárnych alebo iných zástupcov, prípadne iných fyzických osôb uvedených v objednávke, v Zmluve, v dodacom liste, reklamačnom protokole, faktúre alebo inom dokumente sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa.

5.     Porušenie ochrany osobných údajov bude vždy považované za podstatné porušenie Zmluvy.

6.     Na účely Zmluvy sa za dôverné informácie považujú všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú/budú uvedené v Zmluve a/alebo ktoré budú uvedené v jej Dodatkoch a Prílohách a/alebo ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli/dozvedia v súvislosti so Zmluvou, jej plnením a predkontraktačnými rokovaniami s ňou súvisiacimi (ďalej len ako „Dôverné informácie“).

7.     Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ibaže by zo Zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po zániku Zmluvy.

8.     Zmluvné strany nesmú Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany využiť pre seba alebo pre tretie osoby, poskytnúť tretím osobám a umožniť prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných partnerov, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.     Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:

a)      informácie, ktoré už sú v deň uzavretia Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň uzavretia Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

b)     informácie, ktoré sa stanú po uzavretí Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

c)      prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu.

10.  Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nepokladá použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa Zmluvy alebo týchto Podmienok. Povinnosť zachovávať túto mlčanlivosť platí aj po zániku Zmluvy.

 

VIII.

Osobitné ustanovenia

1.     Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa zverejňovať na reklamné účely názvy, obchodné značky a iné chránené označenia Poskytovateľa, ako aj informácie o spolupráci alebo iné informácie o Poskytovateľovi.

2.     Zmluvné strany sú povinné dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy proti korupcii.

3.     Objednávateľ je povinný zdržať sa poskytovania akýchkoľvek príspevkov/darov zamestnancom, členom orgánov alebo subdodávateľom Poskytovateľa, a im blízkym osobám. Porušenie tejto povinnosti bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

4.     Objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nemôže realizovať akékoľvek postúpenie práv (vrátane pohľadávok) na tretie osoby, ktoré mu vzniknú voči Poskytovateľovi na základe Zmluvy resp. v súvislosti so Zmluvou.

5.     Akékoľvek právne úkony, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobujú vznik bremena k právam Poskytovateľa vrátane pohľadávok), započítanie, alebo postúpenie akýchkoľvek práv Poskytovateľa (vrátane pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa budú považované za neplatné, ibaže ich Poskytovateľ v písomnej forme dodatočne schváli.

 

IX.

Vzájomná komunikácia

1.     Ak v Zmluve alebo v týchto Podmienkach nie je uvedené inak, písomnosti Poskytovateľa a písomnosti Objednávateľa (ďalej len ako „písomnosti“) sa považujú za doručené:

a)      v prípade osobného doručovania písomností odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za Poskytovateľa resp. Objednávateľa a podpisom takej osoby na doručenke alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo preukázateľným odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b)     v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov doručením na adresu Poskytovateľa resp. Objednávateľa a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti Poskytovateľa resp. Objednávateľa a podpisom takej osoby na doručenke;

c)      v prípade doručovania elektronickou poštou na e-mailové adresy prijatím čitateľnej formy písomnosti v elektronických schránkach Zmluvných strán. Objednávateľ bude elektronickú poštu Poskytovateľovi doručovať na e-mailovú adresu osoby poverenej Poskytovateľom vo veciach zmluvných uvedenú v Cenovej ponuke.

2.     Ak všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky alebo Zmluva alebo tieto Podmienky vyžadujú na realizáciu akýchkoľvek úkonov Poskytovateľa resp. Objednávateľa písomnú formu, je táto forma zachovaná aj vtedy, ak sú tieto úkony urobené prostredníctvom elektronickej formy (e-mail správa a pod.), s výnimkou úkonov smerujúcich k zániku Zmluvy.

 

X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Poskytovateľa

1.     Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ak preukáže, že nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných alebo neodvrátiteľných udalostí a prekážky, ani ich následky nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy predvídať, a zároveň prekážkam, ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť, ani ich prekonať.

2.     Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť z dôvodu vyššej moci, ktorá mu bráni v riadnom splnení povinnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvedel.

3.     Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky patria najmä, ale nie výlučne

a)      meteorologické Podmienky alebo javy, ktoré nebolo možné rozumne predvídať s prihliadnutím na skúsenosti Poskytovateľa,

b)     nezabezpečenie alebo omeškanie pri zabezpečovaní materiálneho alebo personálneho zabezpečenia, ktoré nebolo možné rozumne predvídať, resp. nebolo možné sa tomu vyhnúť alebo zmierniť dôsledky,

c)      štrajky u Poskytovateľa alebo u jeho subdodávateľov,

d)     omeškanie s dodávaním prác alebo služieb zo strany subdodávateľov Poskytovateľa, ktoré nebolo možné rozumne predvídať, resp. nebolo možné sa tomu vyhnúť alebo zmierniť dôsledky.

4.     Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť Poskytovateľa sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

 

XI.

Zodpovednosť a náhrada škody

1.     V prípade porušenia povinností podľa Zmluvy alebo podľa týchto Podmienok alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.     Zmluvné strany si dojednali zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) pre prípad porušenia záväzku Objednávateľa podľa ustanovenia článku IV. ods. 7 týchto Podmienok.

3.     Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty je splatná na základe písomnej výzvy oprávnenej Zmluvnej strany doručenej povinnej Zmluvnej strane, ktorá príslušnú povinnosť porušila, na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to v lehote uvedenej v takej výzve, nie však skôr ako do 3 (troch) dní od jej doručenia povinnej Zmluvnej strane.

4.     Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená Zmluvná strana má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti druhej Zmluvnej strany presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

5.     V prípade omeškania ktorejkoľvek Zmluvnej strany s plnením jej peňažného záväzku voči druhej Zmluvnej strane vyplývajúceho zo Zmluvy alebo týchto Podmienok, jej neplatnosti, zrušenia alebo porušenia je Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

6.     Ak sa osoba, ktorej bola zdravotná starostlivosť poskytnutá, domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne na adrese sídla Poskytovateľa.

7.     Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

8.     Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, žiadateľ má právo:

a)      požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 581/2004“), ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

b)     obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa zákona 578/2004 ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

XII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.     Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito Podmienkami a/alebo Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.     Každé ustanovenie týchto Podmienok a/alebo Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto Podmienok a/alebo Zmluvy.

3.     Pokiaľ sú v týchto Podmienkach alebo v Zmluve uvedené odkazy na príslušné všeobecne záväzné právne predpisy platné v čase vydania tejto verzie Podmienok alebo v čase uzavretia Zmluvy, ktoré boli v priebehu ich platnosti zmenené alebo nahradené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, považujú sa tieto odkazy za odkazy na tie všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými boli nahradené v ich platnom znení.

 

V Bratislave, 20.10.2021