Akreditovaný Kurz
inštruktora prvej pomoci

Inštruktorom kurzu  sa môže stať len zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním, alebo s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch podľa § 27 ods. 1 zákona, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci (ďalej len „kurz inštruktora“) akreditovaný ministerstvom.

Účastník Kurzu inštruktora prvej pomoci po absolvovaní získa:

  • teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo vyučovaní poskytovania prvej pomoci,
  • vedomosti o význame poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach,
  • použiteľné vedomosti a praktické zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového pôvodu,
  • pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia,
  • oprávnenie učiť v kurzoch prvej pomoci.

Dĺžka trvania kurzu

Kurz trvá 3 dni /  24 hodín / 8 hodín denne

Rozdelenie kurzu:

Teoretická ( 40% ) a praktická časť ( 60% ).

Výsledok kurzu / Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Po úspešnom absolvovaní Kurzu inštruktora prvej pomoci získava každý účastník Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky spolu s dokladom o dosiahnutom počte 18 kreditov.

CENA KURZU : 269€ bez DPH

Najbližší termín kurzu inštruktora prvej pomoci

Dátum a miesto konania: 

10.09. – 12.09.2024 – kurz OBSADENÝ
10.12. – 12.12.2024 – kurz OTVORENÝ  (Sládkovičova 21, Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica)

Forma úhrady:

Prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.

Stornovacie podmienky:

Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.
Kurz inštruktora prvej pomoci je akreditovaným vzdelávacím programom (ust. § 40 zákona č. 578/2004 Z.z.), ktorý môže zdravotnícky pracovník absolvovať v rámci sústavného vzdelávania.