Skip to main content

Profesionálna pripravenosť a dobrá organizácia viacerých zložiek integrovaného záchranného systému (IZS), ako aj bezprostredná kooperácia na oddeleniach urgentného príjmu nemocnice je absolútnym základom pre záchranu života postihnutých osôb počas hromadnej nehody. Nemocnica AGEL Levice v spolupráci s edukačným a tréningovým centrom AGEL Merea preto zorganizovala simulovanú udalosť hromadného postihnutia osôb. Havária cisterny a autobusu, záchranárske práce a následný seminár dostatočne preverili, vycvičili a vyškolili zdravotníkov, záchranárov a lekárov, aby ich pri riešení podobných organizačne, fyzicky aj psychicky mimoriadne náročných situácií už nič nezaskočilo. Cvičenie sa konalo za plnej prevádzky urgentného príjmu.

Krik, strach, bolesť a chaos. Aj tak by sa dali pomenovať prvé momenty a pocity účastníkov dopravnej nehody autobusu a cisterny,  ktorá sa stala vo štvrtok ráno pri Leviciach. V takomto prípade hovoríme o udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO), pri ktorej sa musia okamžite zaktivovať viaceré zložky integrovaného záchranného systému napojené na urgentné príjmy spádových nemocníc. UHPO je udalosť, pri ktorej počet osôb so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je 3 a viac, taktiež postihnutých na mieste nehody je 10 a viac osôb, z ktorých minimálne jeden ranený je so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života.

Rovnako, ako aktivácia zložiek IZS, aj v nemocnici, ktorá prijíma pacientov z UHPO, sa aktivuje traumatologický plán s následnou reorganizáciou činnosti ambulantných, diagnostických a lôžkových pracovísk nemocnice.  „V prípade aktivácie traumatologického plánu v nemocnici sú krízovým štábom vyhodnotené aktuálne voľné kapacity pre diagnostické úkony, priepustnosť  RTG a CT pracoviska, zabezpečuje sa  posilnenie lekárskeho a ošetrovateľského personálu na urgentnom príjme, vyhodnocuje sa potreba voľných operačných sál vrátane inštrumentačného a anestéziologického personálu a, samozrejme, zabezpečuje sa voľná lôžková kapacita pre prijímaných pacientov na akútnych oddeleniach. Okrem toho je potrebné pripraviť zvýšené množstvo liekov, krvných prípravkov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, musíme brať do úvahy zvýšené nároky na vnútro areálovú dopravu a obslužné činnosti. Ide teda o množstvo cielených organizačných opatrení v nemocnici, ktoré zasiahnu do jej bežnej prevádzky, s cieľom zabezpečiť v čo najkratšom čase neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov z UHPO,“ vysvetľuje  MUDr. Ján Belanský, MPH, riaditeľ Nemocnice AGEL Levice.

Súčasné nároky na  individuálnu a nákladnú dopravu, industriálna činnosť  človeka, ale aj množstvo iných faktorov zvyšujú riziko vzniku UHPO. Vybudovanie záchrannej reťaze z IZS,  ambulancií ZZS a pracovísk urgentného príjmu je materiálno-technickým predpokladom na zvládnutie náhleho prísunu väčšieho počtu pacientov do nemocníc. „Pre plné využitie tohto predpokladu sú dôležité dobre zohraté zdravotnícke tímy mobilných posádok ZZS, tímu zdravotníkov urgentného príjmu a oddelení nemocnice,  k čomu slúži práve dnešný nácvik,“ dodáva riaditeľ levickej nemocnice.

Kľúčovú úlohu na mieste nešťastia zohráva posádka, ktorá zriaďuje manažment zdravotníckeho zásahu. Zásah zo strany zdravotníkov je koordinovaný a riadený veliteľom zdravotníckeho zásahu (označený bielou vestou) v spolupráci s veliteľom hniezda zranených (označený červenou vestou) a  veliteľom odsunu (označený modrou vestou). Dôležitú úlohu zohráva aj triedič ranených, označený žltou vestou. „Pomocou triediacich systémov sa snažíme určiť prioritu ošetrenia postihnutých osôb a tým zvýšiť ich šancu na prežitie, prípadne znížiť mieru komplikácií. Postup riešenia UHPO v pred nemocničnej fáze máme aj legislatívne upravený a zamestnanci záchranných zdravotných služieb sú pravidelne precvičovaní v danej problematike,“ povedal MUDr. Peter Kyseľ z AGEL Merea, odborný garant workshopu.

Úspešnosť celého zásahu vo veľkej miere závisí od bezproblémového chodu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému. „Simulačný tréning v podobe praktického workshopu UHPO je jednou z alternatív ako sa dobre pripraviť na silnú stresovú záťaž pre zasahujúcich. Workshop je predovšetkým určený pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe a na urgentných príjmoch zdravotníckych zariadení. Obsahovo sa snažíme klientov naučiť systém vedenia zásahu v pred nemocničnej fáze, následne riešenie hromadného príjmu zranených v podmienkach urgentného príjmu a v prípade potreby činnosti pri otvorení traumatologického plánu zdravotníckeho zariadenia,“ dodáva Peter Kyseľ.

Treba uznať, že práca záchranára je spojená s intenzívnymi emóciami. Záchranári čelia mnohým náročným situáciám, kedy sa musia rýchlo rozhodovať a konať, aby zachránili životy a poskytli ľudom pomoc. Je dôležité aby boli schopní udržať si chladnú hlavu a sústrediť sa na vzniknutú situáciu, pričom bezpečnosť seba samého je vždy prvoradá. Emócie sú prirodzenou súčasťou ľudskej povahy, je dôležité aby mali záchranári  možnosť spracovať ich, pričom súdržnosť, podpora kolektívu a správna forma oddychu sú jednou z alternatív ako sa držať vo forme pri tak náročnej práci akou povolanie záchranára je.