Skip to main content

Kvalita našich služieb vo veľkej miere záleží od ľudského faktora. V dopravnej zdravotnej službe sú to práve vodiči, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom. Nie vždy sú prevozy pacientov ľahké a každý jeden prevoz je svojou podstatou špecifický. Našim cieľom je prevážať pacientov v maximálne možnom komforte ako nám podmienky umožňujú. Zároveň bezpečnosť pacienta je vždy na prvom mieste. Aby sme dokázali pacienta chrániť pred nebezpečenstvom a poskytnúť mu dostatočnú prvú pomoc, v mesiaci január sme opätovne zabezpečili pre našich vodičov školenie vo forme 101 hodinového kurzu prvej pomoci.

Cieľom školenia bolo:

  • Zopakovať si kompetencie a povinnosti vodiča DZS,
  • Osvojiť si všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci,
  • Naučiť sa správne zhodnotiť stav postihnutého, postupy pri vyslobodzovaní, správne kontaktovať záchranný systém,
  • Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch,
  • Zvládnuť podať prvú pomoc pri úrazoch,
  • Dokázať poskytnúť prvú pomoc pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu spôsobiť dopravnú nehodu – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,  záchvatové stavy ako kŕče z horúčky, epilepsia.

Školenie prebiehalo pod gesciou hlavného inštruktora tréningového a edukačného centra Merea, diplomovaným zdravotníckym záchranárom, Bc. Miroslavom Nagyom. Vďaka jeho profesionálnemu a hlavne interaktívnemu prístupu ubiehali dni školenia veľmi rýchlo. Veľký dôraz sa prikladal najmä na praktické cvičenia  pomocou rôznych druhov zdravotníckych pomôcok a figurín.  Školenie bolo prínosom pre každého jedného účastníka. Všetci účastníci prešli teoretickým a praktickým testom o čom svedčí ich pripravenosť do samotného terénu. Pozitívna spätná väzba a veľký potlesk na záver celého týždňa bol odzrkadlením kvalitne vykonanej práce zo strany inštruktora.

„Som príjemne prekvapený aký záujem u vodičov dopravnej zdravotnej služby kurz vyvolal.  Verím, že získané  teoretické vedomosti a najmä praktické zručnosti „na kolenách“ im dokážu  pomôcť vo chvíľach, keď ide o to najcennejšie a to je ľudský život.  Napriek tomu, budem rád, keď ich moji kolegovia budú potrebovať v realite čo najmenej“.
Povedal Miroslav Nagy, hlavný inštruktor a manažér vzdelávania Merea.

Celému tímu vodičov dopravnej zdravotnej služby, ktorý počas 101 hodinového kurzu týždňa načerpával a zdokonaľoval svoje vedomosti držíme palce, aby príležitostí na záchranu bolo čo najmenej. Zároveň sme veľmi radi, že týmto krokom dokážeme zabezpečiť maximálne možnú bezpečnosť pri poskytovaní našich služieb v rámci prevozov našich pacientov.