Skip to main content

Dôležitosť sústavného vzdelávania v oblasti zdravotníctva si vedenie nemocnice AGEL Krompachy pre svojich zdravotníckych pracovníkov veľmi dobre uvedomuje.  Pod našim vedením, takmer všetci krompašskí zdravotníci absolvujú počas nasledujúcich 3 mesiacov 8-hodinový akreditovaný študijný program Neodkladnej podpory životných funkcií.   

Naše Edukačné a tréningové centrum Merea sa na preškoľovanie zamestnancov Nemocnice Krompachy dôkladne pripravilo. Študijný program sme odštartovali začiatkom marca. Počas najbližších troch mesiacov budeme priamo v priestoroch nemocnice školiť 300 zamestnancov, rozdelených do 20 kurzov. Program je vždy ukončený záverečným testom. Po jeho úspešnom absolvovaní nadobudne každý zdravotník Potvrdenie o jeho absolvovaní s pridelením 8 kreditov pre príslušnú komoru.

„Nepretržité vzdelávanie je pre zdravotníkov neoddeliteľnou súčasťou ich profesie. Počas ôsmich hodín budú postupne absolvovať teoretickú a praktickú časť, počas ktorej budú využívať aj materiálno-technické vybavenie pozostávajúce z tréningovej figuríny, základných zdravotníckych pomôcok či AED – automatického externého defibrilátora. Študijný program začal prvým kurzom tento týždeň a bude pokračovať až do polovice mája, do kedy by mali kurz absolvovať už všetci zdravotníci,“ informuje námestníčka ošetrovateľskej starostlivosti krompašskej nemocnice PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.

Cieľom študijného programu je nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie. „Absolventi programu budú ovládať všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch či neúrazových náhlych príhodách, s ktorými súvisí polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie či mobilizačné techniky. Dôležitým bude aj ovládanie poskytnutia kardiopulmonálnej resuscitácie dospelým a detským pacientom, vrátane použitia AED (automatického externého defibrilátora). Kurz realizovaný v rámci zabezpečenia sústavného vzdelávania pre zamestnancov v programe“ neodkladná podpora životných funkcií“ v súlade vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z., ktorá určuje povinnosť najmenej raz za 2 roky absolvovať preškolenie zamerané na obnovenie vedomosti a praktických zručností v predmetnom programe,“ dodáva námestníčka PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.

Zdroj tlačovej správy: https://nemocnicakrompachy.agel.sk/o-nemocnici/novinky/230316-kurz-zdravotnikov.html
Zdroj fotografií: Nemocnica AGEL Krompachy