Skip to main content

Prežívanie po mimonemocničnom zastavení srdca (obehu) (OHCA) je stále nízke. Bez resuscitácie klesá každú minútu pravdepodobnosť prežitia. Jedným z kritických krokov prežívania je okamžité začatie vysoko kvalitnej kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR). Európska štúdia EuReCa Two hodnotila údaje o všetkých pacientoch z mimonemocničným zastavením obehu, ku ktorým bola vyslaná posádka ZZS počas troch mesiacov roka 2017. Dáta zbierali aj záchranári zo Slovenska.*

Cieľom tejto podskupinovej analýzy údajov, zozbieraných pre Európsky register štúdie EuReCa Two, bolo preskúmať vzťah medzi prežitím pacientov s OHCA a dvoma typmi KPR, ktoré vykonávajú prítomné laické osoby (bystander):

  1. KPR iba so stláčaním hrudníka (ISH)
  2. plnou KPR so stláčaním a záchranným i dychmi (PKPR).

Do podskupinovej analýzy štúdie EuReCa Two, ktorá priniesla dôležité nové poznatky o prínose laickej KPR, boli zahrnutí všetci pacienti, u ktorých bola začatá KPR prítomnými laikmi pred príchodom ambulancie. Do analýzy bolo zahrnutých 5 884 pacientov z 13 krajín. Úspešnosť sa hodnotila podľa návratu spontánneho obehu (ROSC) a prežívania v nemocnici alebo po 30 dňoch. Štúdia vychádzala z viacúrovňovej binárnej logistickej regresnej analýzy s prežívaním ako závislou premennou.

Štúdia hovorí, že na Slovensku začali prítomné osoby s KPR v 82 %, z toho v 20 % bola poskytovaná plná KPR. V celom súbore prežilo v skupine 320 (8 %) pacientov v skupine ISH a 174 (13 %) pacientov v skupine PKPR. Pre obnovenie obehu to bolo 35 % verzus 26 %. Po úprave na vek, pohlavie, miesto, rytmus, príčiny, čas do príchodu, prítomnosti svedka kolapsu a krajinu, mali pacienti, ktorí dostali PKPR, signifikantne vyššiu mieru prežitia ako pacienti s iba ISH (p < 0,001).

Autori štúdie uzatvárajú, že plná KPR je spojená so signifikantne  vyšším prežívaním  v porovnaní s ISH. Odporúčania pre KPR by mali aj naďalej zdôrazňovať dôležitosť stláčania hrudníka i záchranných vdychov v rámci resuscitácie pre  prežívanie pacientov. V kurzoch pre laikov by sa mali naďalej učiť oba prístupy. Prístup ISH má výhodu v tom, že ho bude vykonávať viac laikov, ale pre prežívanie je dôležité, aby sa čo najskôr vykonávala plná KPR. Éra covidu síce zmenila preferencie, ale treba sa pripraviť aj na éru po covide.


Analýza údajov z registra štúdie EuReCa Two
Spracoval: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., národný koordinátor štúdie EuReCaTwo. Prešov 16.8.2021
Zdroj: Wnent J, Tjelmeland I, Trenkler S, et al. To ventilate or not to ventilate during bystander CPR — A EuReCa TWO analysis. Publikované on-line 16.6.2021.  https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.06.006

______________________________________________________________________________________________________

* Štúdia bola publikovaná v roku 2020 (Grasner JT, et al. Resuscitation 2020;148:208-2256).