Skip to main content

Vedie medicínske oddelenie a Edukačné tréningové centrum spoločnosti Merea – MUDr. Jozef Karaš MPH, MSc, s ktorým sme sa rozprávali o rôznych aspektoch vzdelávania odborníkov a laikov v oblasti poskytovania prvej pomoci.


Pod vaším vedením rozvíja Merea svoju medicínsku sekciu. Predstavte nám ju.

Základom činnosti spoločnosti Merea je dopravno-zdravotná služba a od nej sa odvíjajúce ďalšie služby ako je napríklad individuálna súkromná doprava pacientov, či zdravotnícka asistencia. Medicínske oddelenie má jasnú organizačnú štruktúru, stabilizovaný personál na jednotlivých úsekoch s dobre definovanými procesmi riadenia a motiváciou ľudí. Edukačné a tréningové centrum organizuje rôzne formáty kurzov prvej pomoci pre laickú aj odbornú verejnosť. Spoluprácou s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici vzájomne využívame ľudské a materiálno-technické kapacity. Súčasťou činnosti oddelenia je aj riadenie mobilných odberových a očkovacích jednotiek, testovanie obyvateľov a očkovanie proti COVID-19.

Ako má Merea postavený systém vzdelávania a výučbové procesy pre laickú verejnosť?

Našou úlohou je pracovať s laickou verejnosťou v oblasti prvej pomoci čo najsystematickejšie. Zdravotnícke a  záchranné systémy musia byť previazané na poskytovanie prvej pomoci laickou verejnosťou. Vtedy sa dosahujú lepšie výsledky v starostlivosti o ľudí v stavoch kritického ohrozenia zdravia a života. Kurzy prvej pomoci realizujeme v malých skupinách 6 – 12 ľudí z dôvodu najväčšej efektivity výuky. Napriek nestabilnej situácii pre pandémiu COVID-19 sme v roku 2020 a 2021 úspešne preškolili stovky laikov. Všetky činnosti vo vzdelávaní spĺňajú požadované parametre zadefinované ministerstvom zdravotníctva v nám pridelenej akreditácii. Kurzy sú vedené skúsenými inštruktormi s najmodernejším materiálno-technickým vybavením.

Vedia Slováci resuscitovať?
Vychádzajúc z výsledkov veľkej Európskej štúdie, tzv. EuReCa 2020, do ktorej boli zahrnuté aj dáta zo Slovenska, každý rok v Európe má 360 000 tisíc ľudí z rôznych príčin náhle zastavenie obehu. Z tohto počtu, ak sa neposkytla prvá pomoc, prežilo iba 5 – 18% postihnutých. Avšak ak sa vykonalo oživovanie, kardiopulmonálna resuscitácia, prežilo 10 – 45% postihnutých. Je teda rozdiel či z nemocnice po náhlom zastavení obehu odíde domov každý desiaty alebo každý druhý postihnutý. Výsledky kolíšu predovšetkým od vzdelanosti, pripravenosti laickej verejnosti reagovať na náhle vzniknuté situácie.

zdravotnícke workshopyČo vidíte ako zásadné pre prípravu populácie vo vzdelávaní v oblasti prvej pomoci?

Zamerať sa plánovane a systematicky na vzdelávanie mladej generácie. Čím skôr. Je vedecky dokázané, že už 12 ročné deti vedia poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Vzdelávanie v prvej pomoci robíme aj u malých deti. Najmä prostredníctvom tzv. zážitkových kurzov, kde deti s rodičmi, alebo deti v materskej škôlke cvičia, ako postupovať pri oživovaní. Aj malé dieťa, ktoré dokáže zavolať na tiesňovú linku 155 alebo 112 môže zachrániť život. Poskytovanie prvej pomoci musí byť základnou zručnosťou populácie. Ak svedkovia udalosti neposkytnú prvú pomoc okamžite, tak už po 5 minútach pri náhlom bezvedomí s nedostatočným dýchaním odumiera mozog.

Merea je vyhľadávaným edukačným centrom aj pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Na čo kladiete dôraz pri edukácii tejto skupiny klientov?

Sme držiteľom akreditácie Ministerstva zdravotníctva SR na vykonávanie kurzov neodkladnej podpory životných funkcií. Kurz je zameraný na profesionálne poskytnutie prvej pomoci v rôznych zdravie a život ohrozujúcich situáciách. Obsahovo má široký záber v rozsahu minimálne 8 hod. Má svoju teoretickú  a praktickú časť. Praktickú časť sa snažíme simulovať v podmienkach a s vybavením najbližším reálnej praxi jednotlivých špecialistov. Kurzy sú určené pre zdravotníckych pracovníkov, lekárov a sestry z rôznych oblasti v ambulantnej aj nemocničnej sféry a za ich absolvovanie získajú kredity.

U zdravotníckych pracovníkov by poskytnutie prvej pomoci malo byť samozrejmosťou, vynára sa otázka na čo by sa pre nich mali takéto kurzy vykonávať?

Iba malá časť zdravotníkov rieši denne náhle kritické stavy a má nadobudnuté vedomosti a zručnosti na ich riešenie. Väčšina z nich robí svoju špecializovanú činnosť mimo urgentnej medicíny. V ich dennej, rutinnej praxi sa nemusia stretávať so situáciami, kedy je treba reagovať a riešiť náhle kritické stavy. Preto je nevyhnutné v pravidelných intervaloch si zopakovať, aktualizovať a zdokonaľovať, ale aj nadobudnúť nové poznatky a zručnosti. Okrem toho poznatky v oblasti medicíny rastú geometrickým radom. Vzdelávanie všetkých zdravotníckych pracovníkov je celoživotný proces. Kurz je kreditovaný profesijnými komorami a zapadá do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

kurzy prvej pomoci 4Merea buduje e-learningový program vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Predstavte nám ho.

V rámci e-learningového programu vzdelávame odborníkov nielen v oblasti urgentnej medicíny a urgentnej zdravotnej starostlivosti, ale aj zdravotníkov, ktorí vo svojej praxi prídu do situácie, kedy je nevyhnutné riešiť kriticky vzniknuté stavy. Každý účastník má svoj špecifický kód a individuálny prístup na našu web stránku. Študijný materiál má rozsah 7 – 10 strán, špičkovú odbornú úroveň. Po preštudovaní má účastník možnosť vykonať test. Ak je úspešný, získa potvrdenie o absolvovaní e-kurzu s jedným alebo dvoma kreditmi, podľa rozsahu a obťažnosti študijného materiálu. Ak v teste nie je úspešný, môže sa vrátiť k študijnému materiálu a opakovať test. Študijný materiál je obohatený o obrázkovú dokumentáciu a doplňovaný výukovými videami. E-learningové štúdium plánujeme nastaviť ako teoretickú prípravu na kurzy, alebo workshopy. Po jeho absolvovaní budú pripravení pre praktickú časť a nácvik zručnosti.

Aj urgentná medicína a urgentná zdravotná starostlivosť sa vyvíjajú. To čo platilo pred dvadsiatimi rokmi dnes už nemusí byť považované za správne. Ako vnímate vývoj v týchto oblastiach?

Podľa môjho názoru kvalita prednemocničnej urgentnej medicíny a poskytovanej zdravotnej starostlivosti  posledných 10 – 15 rokov stagnuje. Vychádzam z oficiálnych ukazovateľov zverejnených vo výročných správach Operačného strediska ZZS Slovenskej republiky, kde je uvádzané, že dostupnosť výjazdových skupín ZZS pre občanov Slovenska sa posledné roky dynamicky zhoršuje. Do systému sme vložili veľké finančné prostriedky, ale nemáme možnosť dáta, jednotlivé indikátory kvality činnosti systému, analyzovať a hodnotiť. Nevieme seriózne povedať akú kvalitu starostlivosti poskytujeme, nevieme sa seriózne porovnať s inými krajinami a urobiť si tak závery a stanoviť jasné úlohy pre budúce systémové riešenia.

Aké výzvy stoja pred Mereou v oblasti medicínskych služieb a vo vzdelávaní v najbližšom období? 

Najdôležitejšie je, aby pominula pandémia a aby sme sa vrátili k normálnej práci dopravnej zdravotnej služby. Chceme rozvíjať projekt individuálnej súkromnej dopravy pacientov a zdravotnícku asistenciu. Rovnako sa chceme vrátiť k vzdelávaniu. Základom ostanú kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť. Tie chceme vykonávať v širokom rozmere. Na druhom mieste budú kurzy v neodkladnej podpore životných funkcii. K tomu pridáme kvalitný e-learningový program a tiež kurzy šité na mieru pre špecialistov v oblasti neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Jedným z kľúčových krokov aktuálneho roku bude úspešné etablovanie dopravnej zdravotnej služby na českom trhu, kde už intenzívne pracujeme aj na získaní akreditácie vzdelávania vodičov dopravných zdravotných služieb.

Zdroj: Zdravotnícke noviny