Skip to main content

Cieľ príspevku: Príspevok popisuje účinnosť doterajšej Covid-19 vakcinácie proti Delta variantu SARS-CoV-2.
Kľúčové slová: SARS-CoV-2, Covid-19, Delta variant, účinnosť vakcinácie, mutácia vírusu, PCR, vakcinované osoby, nevakcinované osoby.
Príspevok je určený: Pre členov očkovacích tímov, sestry, záchranárov a lekárov.
Autor: MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc


Dominantné varianty SARS-CoV-2

V júli 2021 boli oficiálne Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (Agentúra Európskej únie) a tak isto Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), označené štyri varianty SARS-CoV-2 vírusu ako dominantné s rozšírením COVID-19 globálne1. Hovorí sa im aj :

  • Alpha (označovaný ako Anglický variant, oficiálne ako B.1.1.7
  • Beta (označovaný ako Juhoafrický variant, oficiálne ako B.1.351)
  • Gamma (označovaný ako Brazílsky variant, oficiálne ako P.1)
  • Delta (označovaný ako Indický variant, oficiálne B.1.617.2)

Okrem toho existujú ďalšie varianty SARS-CoV-2 vírusu, ktoré sú v štádiu skúmania. Tam patria: Epsilon, Zeta, Eta, Iota, Theta, Kappa, Lambda a ďalšie. Prvej skupine sa tiež hovorí „variants of concern” (VOC) a druhej “variants of interest“ (VOI), alebo aj “variants under investigation” (VUI)2, 3, 4. Delta variant SARS-Cov-2 vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19 prispel k nárastu prípadov v Indii a postupne bol diagnostikovaný globálne, vrátane nárastu prípadov vo Veľkej Británii5.

Najrozšírenejšia je Delta mutácia

V Indii sa objavilo ochorenie Covid-19 v 2019 a od konca marca 2021 do začiatku mája 2021 dosiahol počet prípadov 400 000 so 4 000 prípadmi úmrtia denne. Spôsobilo to zahltenie nemocníc, s nedostatkami v liečbe, hlavne nedostatkami v zásobovaní kyslíkom. Hoci pri testovani bolo iba malé množstvo vzoriek sekvenovaných, dominoval delta variant SARS-CoV-2 vírusu. Delta variant bol prvýkrát detekovaný v Indii v decembri 2020 a zostal najčastejšie diagnostikovaným variantom od apríla 2021. Už v máji 2021 bol detekovaný v 43 krajinách, vo všetkých kontinentoch. Vo Veľkej Británii je spájaný s cestovaním z Indie a s komunitným šírením.

Účinnosť vybraných vakcín proti alpha a delta variantom

Vakcinácia sa ukázala ako najefektívnejší spôsob prevencie výskytu symptomatického ochorenia na Covid-19. Dôkazy sú podložené klinickými štúdiami a reálnymi výsledkami u pacientov v zariadeniach pre dlhodobo chorých, personálu pracujúceho v prvej línii, tiež u zdravotníckych pracovníkov.

Variant alpha (B.1.1.7), prvýkrát identifikovaný vo Veľkej Británii, bol predominantným variantom (sekvenciou) medzi januárom a májom 2021. Ochrana proti variantu alfa v súvislosti s vakcináciou je podobná ako bolo pozorované v klinických štúdiách s pridanou ochranou proti ťažkému ochoreniu. Laboratórne dáta ukazujú, že B.1.351, beta variant, v súlade s analýzami sérových vzoriek získaných od vakcinovaných osôb, redukoval neutralizáciu. Dáta z pozorovania v Qatare ukázali miernu redukciu účinnosti proti symptomatickému ochoreniu, ale vysokú účinnosť pri ťažkom, kritickom, alebo fatálnom ochorení u osôb vakcinovaných BNT162b2 (Pfizer-BioNtech). Pri vakcinácii NVX-Cov2373 (Novavax) bola účinnosť 51,0%. Vysoká účinnosť bola dosiahnutá pri P.1, gamma variante, u osôb vakcinovaných BNT162b2 (Pfizer-BioNtech). V jednej štúdii merania preukázali minimálna redukcia účinku u prípadov, ktoré boli vakcinované jednou dávkou mRNA vakcíny.

Delta variant je charakterizovaný mutáciami spike proteínov T19R, delta157-158, L452R, T478K, D614, P681R, and D950N. Niektoré  z týchto mutácií ovplyvňujú imunitnú odpoveď priamo na kľúčových miestach receptor-viažucich proteínov (452 a 478) a blokáciou časti N-terminálnej domény. P681R je v mieste prepojenia S1-S2 a ukazuje sa, že mutované kmene v týchto miestach môžu mať zvýšenú replikáciu. To vedie k vysokej virálnej náloži a vysokej transmisii.

Analýza účinnosti vakcín Pfizer-BioNTech a Astra Zeneca proti Covid-19

Vo vybranej štúdii (Bernal J L a spol.) sa autori zamerali na hodnotenie účinnosti dvoch vakcín proti Covid-19, tj. BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) a ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca). Dáta v analýze zahrňovali zistenia u vakcinovaných a nevakcinovaných osôb, chorých na Covid-19 so symptómami a bez symptómov, s detekovaním jednotlivých mutácií, porovnávali ochorenia spôsobené alfa a delta variantami. Pri testovaní využívali metódu PCR testovania. Pri negatívnom náleze na PCR, osoby a ich dáta zahrnuli do kontrolnej skupiny. Do štúdie nezahŕňali osoby mladšie ako 16 rokov. Súčasťou analýzy boli iba dáta osôb, ktoré mali symptómy a testovanie vykonávali iba do 10 dňa od nástupu symptómov, kvôli zníženej senzitivite testu po tejto perióde.

Zistenia

Identifikácia alfa a delta variantu vírusu bola vykonávaná celkovou génovou sekvenciou. Proporcia pozitívnych vzoriek z 10% vo februári 2021 stúpla na 60% v máji 2021. Laboratória použili TaqPat sety zamerané na diagnostiku troch génových bodov: spike (S), nukleocapsid (N) a otvorený čítací rámec (ORF1ab).  V štúdii vykonali 38 592 sekvenovaných testov. V analýze, ktorá bola zúžená len na osoby staršie ako 16 rokov, ktoré mali symptomatické ochorenie na Covid-19, spôsobené alfa alebo beta variantom, a ktoré boli vakcinované jednou z uvedených vakcín, bolo 19 109 sekevenovaných testov.  Z toho bolo detekovaných 14 837 vzoriek s alfa a 4272 s delta variantom.

Kľúčovými charakteristikami u osôb chorých na Covid-19 bolo, že delta variant zahŕňal väčšiu proporciu osôb s cestovateľskou anamnézou. Vyššia proporcia bola u osôb Indov, Britských Indov, Pakistancov, alebo Britských Pakistancov, alebo iných s Ázijským pôvodom.  Iba málo osôb nad 70 rokov bolo infikovaných jedným z variantov (1,1%).

V porovnávaní účinnosti vakcín proti variante alfa a delta autori uvádzajú, že rozdiely sú menšie u osôb, ktoré prijali druhú dávku vakcíny. U vakcín BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) po druhej dávke je 93,7% účinnosť pri alfa variante a 88,% pri delta variante. U vakcín ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) po druhej dávke je účinnosť nižšia v porovnaní s BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). 74,5% pri alfa a 67,0% pri delta. Hoci samotný rozdiel medzi variantami je malý.  Viď tiež Obrázok nižšie:

Obrázok 1. Účinnosť vakcín proti Alpha a Delta variantov v súvislosti s dávkou a typom vakcíny
Poukazuje na účinnosť jednej a dvoch dávok BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vakcín, alebo „iných vakcín“, pri symptomatickom ochorení alpha a a delta variantom SARS-CoV-2 vírusu. 𝙸 „zátvorky“ ukazujú 95% konfidenčný interval (interval spoľahlivosti).

Zdroj: Bernal J L, et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant.  August 12, 2021, N Engl J Med 2021; 385:585-594 DOI: 10.1056/NEJMoa2108891
Upravil: autor

V závere je nutné zdôrazniť, že dve dávky vakcín sú veľmi efektívne proti delta variantu SARS-CoV-2 hoci ľahko menej ako proti alpha variantu.


Literatúra:

1.    European Centre for Disease Prevention and Control. SARS-CoV-2 variants of concern as of 6 September 2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern

2.    Public Health England. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

3.    Cascella M, et al. Features, Evaluation, and Treatment of Coronavirus (COVID-19) [Updated 2021 Jul 30]. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

4.    WHO. Tracking SARS-CoV-2 variants. https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

5.    Bernal J L, et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant.  August 12, 2021, N Engl J Med 2021; 385:585-594 DOI: 10.1056/NEJMoa2108891