Skip to main content

Alergická reakcia je neprimeraná reakcia organizmu na alergén. Najzávažnejšou formou alergickej reakcie je anafylaxia – prudká reakcia imunitného systému pacienta na alergén, ktorá bezprostredne ohrozuje pacienta na živote, pričom nemusí byť ihneď rozpoznaná, pretože má viacero rôznych klinických prejavov. Anafylaxia sa vyznačuje nepredvídanosťou a variabilným priebehom. Spoločným znakom je zlyhávanie základných životných funkcií u pacienta, ako je výrazný pokles tlaku, problémy s dýchaním, porucha vedomia. Reakcia organizmu na alergén sa môže spustiť už po niekoľkých sekundách a do niekoľkých minút môže viesť k zlyhaniu dýchania a obehu a úmrtiu. Pri správnom a včasnom stanovení diagnózy je k dispozícii okamžitá a jednoduchá liečba, ktorá vedie k výraznému zlepšeniu stavu pacienta. Je preto dôležité včas rozpoznať prítomnosť anafylaxie a bez zdržiavania podať odporúčanú liečbu.

Anafylaktická reakcia je tiež definovaná ako ťažká až život ohrozujúca akútna alergická reakcia. Vzniká na podklade imunopatologickej reakcie I. typu (podľa Gella a Coombsa), ktorá je sprostredkovaná predovšetkým protilátkami IgE. Spôsobiť ju môže bodnutie hmyzom, užitie konkrétnej potraviny či podanie lieku, podporiť jej vznik môže predošlá fyzická námaha. Každý intravenózne podaný liek môže viesť k anafylaktickej reakcii. Americká akadémia alergie, astmy a imunológie definuje anafylaxiu ako „akútny, život ohrozujúci stav, podmienený rôznymi mechanizmami, s rôznou klinickou manifestáciou a závažnosťou, na základe náhleho uvoľnenia mediátorov z bazofilov a mastocytov“.

V súčasnosti má približne tretina obyvateľstva sveta rôznu formu alergie, pričom približne polovica alergií je spôsobených hmyzom či potravinami a polovica podanými liekmi. Počet anafylaktických reakcií má stúpajúci trend. Podiel na spustení alergickej či anafylaktickej reakcie má aj prítomné prebiehajúce vírusové ochorenie, ako aj zvýšená telesná námaha (tzv. cvičením indukovaná, potravinami asociovaná anafylaxia). Rizikovým faktorom pre vznik anafylaxie je prítomnosť atopie, astmy či potravinových alergií. Trikrát častejšie sa anafylaxia vyskytuje u žien, než u mužov. U pacientov s psychickou labilitou, emočným stresom a pocitom strachu či úzkosti je častejší výskyt anafylaktoidných reakcií.

Edukačné a tréningové centrum Merea vám prostredníctvom edukatívneho portálu  pripravilo E-kurz s názvom Anafylaxia v prednemocničnej starostlivosti, ktorý vám umožní rozpoznať príčiny a klinické príznaky anafylaxie, v krátkom čase zvládnuť diagnostiku pacienta, poznať najnovšie odporúčania v liečbe a stabilizácii zdravotného stavu pacienta natoľko, aby bol možný a bezpečný jeho transport do zdravotníckeho zariadenia.

 E-kurz je určený pre záchranárov, sestry a lekárov v prednemocničnej, ambulantnej starostlivosti, na urgentných príjmoch a iných zdravotníckych zariadeniach.

Osvojenie si vedomostí je možné overiť si absolvovaním testu so získaním certifikátu a pridelením 2 kreditov.

Vypracoval: MUDr. Adriana Kilianová
Edukačné a tréningové centrum, Merea, a.s., Bratislava