Skip to main content

Stabilná paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia (SVT) je v praxi záchranára častá, pričom pacient môže byť liečený farmakologicky (napr. adenozín), vagovým manévrom (napr. Valsalvov manéver) alebo elektrickou kardioverziou.

V roku 2015 bol vo významnom britskom časopise Lancet (Appelboam A et al. REVERT study, Lancet 2015;386:1747-53) publikovaný článok o použití tzv. modifikovaného Valsalvovho manévra (VM), pri ktorom bola úspešnosť konverzie dvojnásobná voči klasickému postupu (43 % vz. 17 %). Táto modifikácia bola následne priaznivo prijatá v medicínskej komunite. Po šiestich rokoch boli vyhodnotené všetky významné publikované štúdie o tomto modifikovanom manévri a výsledky, vo forme systematického prehľadu a meta-analýzy, boli publikované v decembri 2021 v Európskom časopise pre urgentnú medicínu.

Vyhodnotených bolo päť randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCT) s celkovým počtom 1181 účastníkov so SVT, v ktorých bol porovnaný vplyv modifikovaného VM voči štandardnému VM na obnovenie sínusového rytmu. Meta-analýza jasne preukázala signifikantne vyššiu mieru úspešnosti pre konverziu na sínusový rytmus pri použití modifikovaného VM (pomer pravdepodobnosti, OR = 4,36; 95 % interval spoľahlivosti, 3,30 – 5,76; P < 0,001). Okrem toho sa znížila potreba farmakologickej liečby, pričom nežiaduce účinky boli porovnateľné. Autori uzatvárajú, že dostupné dôkazy hovoria v prospech použitia modifikovaného VM v porovnaní so štandardným VM pri liečbe dospelých pacientov so SVT.

Valsalvov manéver, spočívajúci v usilovnom výdychu proti prekážke, pomenovaný podľa Antonia Valsalva, talianskeho lekára zo sedemnásteho storočia, je jedným z možných manévrov, ktoré zvyšujú aktivitu parasympatiku aktiváciou nervus vagus. Následné uvoľnenie acetylcholínu spomalí prenos vzruchov v atrioventrikulárnom uzle so znížením frekvencie pulzu. Medzi ďalšie manévre patrí ponorenie tváre do ľadovej vody, masáž sinus caroticus, tlak na očné bulby, dráždenie faryngu.

Modifikovaný VM zavádza zmenu polohy pacienta po vykonaní manévra. Pacient so stabilnou SVT, ktorý je schopný plniť príkazy, je uložený na lehátku v poloľahu. Dostane 10 ml injekčnú striekačku, do ktorej fúka po dobu pätnástich sekúnd tak, aby sa vysúval piest. Pri tomto úsilí sa vyvinie požadovaný tlak okolo 40 mmHg. Potom si pacient ľahne a nohy sa zdvihnú o 45 stupňov počas 15 sekúnd. Vďaka tejto zmene polohy po namáhavej fáze manévru sa zvyšuje relaxačná fáza venózneho návratu, vagová stimulácia a úspešnosť konverzie.

Použitie striekačky na Valsalvov manéver.

Zdroj: https://lnk.sk/oqnv

Modifikovaný Valsalvov manéver.

Zdroj: https://1url.cz/oKmIq

Záver: U dospelých pacientov s kardiovaskulárne stabilnou SVT by mal byť modifikovaný Valsalvov manéver prvým pokusom o konverziu SVT. Je jednoduchý, dobre tolerovaný, s nulovými nákladmi, bez závažných nežiaducich účinkov. Manéver je možné zopakovať.

Literatúra: Lodewycky E, Bergs J. Effectiveness of the modified Valsalva manoeuvre in adults with supraventricular tachycardia: a systematic review and meta-analysis. Eur J Emerg Med 2021;28:432-439.

Spracoval:  MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Edukačné a tréningové centrum, Merea, a.s., Bratislava, 1.4.2022