Skip to main content

Pokračujúca pandémia Covid-19 ovplyvňuje život na celej planéte. Toto vírusové ochorenie môže byť smrteľné, možnosti kauzálnej a podpornej liečby sú obmedzené. Preto sa pozornosť zameriava na prevenciu. Staré aj postupne získavané nové skúsenosti ukazujú, že na spomalenie šírenia vírusu sú potrebné všeobecné hygienické opatrenia, ako je dodržiavanie odstupu, používanie rúška, umývanie rúk, dezinfekcia, vyhýbanie sa zhromaždeniam, vetranie, testovanie, trasovanie, izolácia v prípade ochorenia, ako aj očkovanie. Spojeným masívnym úsilím vedcov na celom svete sa poda­rilo rýchlo pripraviť účinné a bezpečné vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2. Viaceré dostali povolenie autorít na očkovanie u dospelých, pričom všetky sú v rámci klinickej praxe prísne monitorované na bezpečnosť.

Očkovacie látky sa spravidla testujú najprv na dospelých ľuďoch a až po overení bezpečnosti sa testujú na deťoch, vzhľadom na ich stále prebiehajúci vývoj a rast. Po overení bezpečnosti vakcín proti Covid-19 u dospelých boli realizované štúdie u detí.

Prečo očkovať deti proti Covid-19?

Hoci je výskyt infekcie u detí nižší ako u dospelých a priebeh je ľahší,

a) deti sa môžu nakaziť vírusom, ktorý spôsobuje Covid-19
b) deti môžu ochorieť na Covid-19, aj s ťažším priebehom
c) deti môžu šíriť vírus ďalej.

Vážnym priebehom sú ohrozené predovšetkým deti s chronickými ochoreniami.

Bezpečnosť vakcín

U všetkých vakcín sú po uvedení do praxe prísne monitorované účinnosť, kvalita a bezpečnosť. V súčasnosti sú k dispozícii dáta u stámiliónov očkovaných, predovšetkým dospelých.

Bežné vedľajšie účinky (mierne, odznejú spontánne) sú: bolesť v ramene, únava, bolesť hlavy, príznaky chrípky, vrátane horúčky a triašky. Deťom sa odporúča pokoj, event. paracetamol.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky. V niekoľkých prípadoch sa pozorovala myokarditída a perikar­ditíta. Príznakmi sú bolesť v hrudníku, dýchavica, palpitácie. Vo vekovej kategórii 12 – 17 rokov je incidencia u chlapcov 67 / 1 milión zaočkovaných, u dievčat 9 / 1 milión zaočkovaných. V spoloč­nom vyhlásení CDC (Centrum pre prevenciu a liečbu chorôb, USA) a profesionálnych detských organizácií sa uvádza, že ide o mimoriadne zriedkavý jav s miernym priebehom. Častejší výskyt ako po očkovaní sa pozoruje u pacientov s Covid-19. Agentúry pokračujú vo vyhodnocovaní nových údajov. (https://lnk.sk/glcy).

Veková kategória 12 – 15 rokov

Na základe výsledkov štúdií a odporúčaní WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a CDC, schválila FDA (Americká lieková agentúra) v máji 2021 vakcínu firmy Pfizer/BioNTech pre očko­vanie detí vo veku nad 12 rokov (https://lnk.sk/cptu). Podobne vakcínu schválila aj EMA (Európska lieková agentúra) (https://lnk.sk/quz8). Schválením v máji 2021sa vytvoril priestor pre očkovanie a ochranu stredoškolákov pred začiatkom školského roku s perspektívou uprednostňovanej prezenč­nej výučby.

CDC vydalo 17.8.2021 stanovisko, v ktorom odporúča všeobecné očkovanie jedincov nad 12 rokov v záujme ochrany pred Covid-19. Všeobecné očkovanie je kritickým prostriedkom na zasta­venie postupu pandémie. Plne zaočkovaní ľudia sa môžu vrátiť k svojim obvyklým aktivitám (https://lnk.sk/gyfg).

Veková kategória 5 – 11 rokov

V polovici októbra predložila firma Pfizer agentúram FDA a EMA údaje zo štúdie u 2268 detí vo veku 5 – 11 rokov. Vzhľadom na sľubné výsledky, porovnateľné čo do účinku a bezpečnosti s vyššou vekovou kategóriou, pričom bola podaná nižšia dávka, sa očakáva, že agentúry by mohli dať súhlas s očkovaním v mesiaci november 2021 (https://lnk.sk/uz05).

Globálny rozmer

V súvislosti s očkovaním detí sa nastoľuje aj otázka globálnych priorít. Vakcín z globálneho pohľadu stále nie je dosť a napr. predstavitelia OSN žiadajú smerovať v rozvinutých krajinách očko­vanie, vrátane tretej dávky a detí, prednostne na rizikové skupiny, aby vakcíny boli k dispozícii aj pre menej rozvinuté, málo preočkované krajiny.

Situácia na Slovensku

Výbor Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie S LS prijal 30.8.2021 Stanovisko k očkovaniu detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu Covid-19, kde odporúča očkovanie v špeci­fických individuálnych prípadoch s identifikovateľnými rizikovými faktormi, resp. s možnosťou ťažkého priebehu, v dávke 2 x 10 µg v dvoch dávkach s odstupom ≥ 21 dní (https://1url.cz/vKdRx).

Dňa 6.10.2021 potom vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR pod číslom Z086362-2021 Usmer­nenie k očkovaniu detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu COVID-19 pre všeobecných lekárov pre deti a dorast a lekárov špecializovanej starostlivosti o deti (https://1url.cz/zKdRY).

Očkuje sa látkou Comirnata koncentrát Pfizer/BioNTech v dávke 0,1 ml v dvoch dávkach s odstupom 21 dní na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa pri vysoko individualizovanom prístupe, zohľadňujúc riziko a prínos očkovania dieťaťa. Musí ísť o vysoko rizikové dieťa, u ktorého by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, výraznému zhoršeniu základného ochorenia a prípadnej smrti. Medzi rizikové ochorenia patria chronické ochorenia srdca a pľúc, neurovývinové ochorenia, závažné poruchy imunity, vážna forma anémie, iné. O očkovanie požiada rodič/zákonný zástupca príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného špecialistu. Na očkova­nie sa po súhlase s očkovaním prihlasuje na stránke www.korona.gov.sk. Očkuje sa v troch centrách – v špecializovaných ambulanciách, v Bratislave, Martine a Košiciach.

Záver

Deti môžu ochorieť na Covid-19, aj s ťažším priebehom a môžu vírus šíriť, vrátane školy alebo rizikových osôb v domácnosti. Vykonané štúdie potvrdili účinnosť a bezpečnosť vakcíny Pfizer/ BioNTech u detí vo veku 12 – 16 rokov, takže agentúry schválili ich použitie v klinickej praxi. V súčasnosti sa čaká na definitívne schválenie použitia pre vekovú kategóriu 5 – 11 rokov, ako aj schválenie ďalších vakcín. Očkovanie nad 12 rokov sa odporúča univerzálne, pod 12 rokov u vybra­ných vysoko rizikových pacientov. Slovenskí odborníci, v rámci odborných spoločností, očkovania v oboch vekových kategóriách podporujú. Autority, vrátane ŠÚKL, kontinuálne monitorujú účinnosť a hlavne bezpečnosť vakcín, schválených pre očkovanie detí.

Bratislava 21.10.2021

Spracoval: MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
Edukačné a tréningové centrum
Záchranná zdravotná služba SR, a.s.
Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava