Skip to main content

Potreba vzdelávania je trendovo nezastaviteľná – ak chceme ísť dopredu, musíme sa vzdelávať. Vzdelávanie laickej verejnosti aj vzdelávanie v prvej pomoci pre profesionálov vykonávame mnoho rokov. V našich edukačných a tréningových centrách sme preškolili už tisíce ľudí. Vychádzajúc zo skúseností získaných pri vzdelávaní a tréningoch, napriek pekným výsledkom si stále uvedomujeme, že vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci u obyvateľov Slovenska sú stále málo uspokojivé. Iba malá časť obyvateľstva absolvovala školenie, má slabé vedomosti ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci a ako privolať profesionálnu pomoc. Pri vzdelávaní profesionálov sme kritickí. Aj tu, pri poskytovaní profesionálnej prvej pomoci u sestier a lekárov sa ukazuje, že máme slabé miesta.

Myšlienka napísať, zostaviť knihu, na tému vybrané kapitoly prednemocničnej urgentnej medicíny vznikla pri kreovaní aktivít v oblasti e-learningu. Edukácia formou e-learningu vznikla v našej spoločnosti ako doplnok odbornej prípravy na kurzy prvej pomoci či už pre laickú verejnosť, ale aj profesionálov. E-learningový program bol a je naďalej súčasťou vzdelávania a tréningov v akreditovaných študijných programoch Neodkladná podpora životných funkcií. Študijný program je určený pre lekárov a sestry pracujúcich v ambulanciách primárnej sféry, v ambulanciách špecialistov, pre záchranárov a lekárov pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe, pre sestry a lekárov pracujúcich na oddeleniach urgentnej medicíny a všetkých záujemcov o urgentnú medicínu.

Autori vybraných kapitol prichádzajú s aktualizovanými vedomosťami získanými z literatúry renomovaných odborných časopisov, zahrňujúc najnovšie odporúčania Európskej resuscitačnej rady. Kniha obsahuje 18 kapitol, ktoré autori považujú za dôležité, a ktoré vytvárajú základnú teoretickú bázu vedomostí vhodných pre prácu profesionálov pracujúcich v prednemocničnej a nemocničnej fáze urgentnej medicíny. Vybrané kapitoly budú slúžiť aj inštruktorom prvej pomoci pri vzdelávaní laickej verejnosti, ale aj vzdelávaní v profesionálnej prvej pomoci sestier, lekárov a ďalších špecialistov, ktorí prichádzajú do styku s akútnymi a život ohrozujúcimi stavmi. Časť tabuliek a obrázkov je prevzatá z literatúry, ale väčšina z nich je originálna a vytvorená v našich podmienkach Edukačného a tréningového centra AGEL Merea a.s. Máme tu skvelých inštruktorov a organizátorov.

Pretože ide o knihu s dôrazom na prepojenie teoretickej časti s tréningovou časťou, na každú kapitolu je nadviazaný test. Testom si čitateľ, študent, účastník kurzu pripravujúci sa na tréningovú časť, na simulované situácie upevňuje vedomosti v danej problematike. Kniha vybraných kapitol z urgentnej medicíny je základnou odporúčanou literatúrou pre nami organizované akreditované študijné programy Neodkladná podpora životných funkcií a špecifikované workshopy.

Nech kniha Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny doplní dnešné zdroje odbornej literatúry dostupné na Slovensku.  Nech je odrazom vedomostí, skúseností a štýlu komunikácie novovznikajúcej generácie autorov z oblasti prednemocničnej a nemocničnej urgentnej medicíny.

Autori: Štefan Trenkler, Adriana Kilianová, Roman Škulec, Natália Kováčiková
Editor: Jozef Karaš
Vydavateľ: AGEL Merea a.s.