Skip to main content

ABCDE postup označuje systematický prístup ku kriticky chorým alebo poraneným jedincom, s okamžitým zhodnotením stavu a poskytnutím urgentnej prvej pomoci. Keďže klinické prejavy zlyhávania vitálnych funkcií sú podobné, bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu, tento postup je možné použiť u všetkých pacientov v kritickom stave. Je možné ho použiť na ulici bez akéhokoľvek vybavenia, ale aj v ambulancii lekára alebo na nemocničnom oddelení. Každý zdravotník sa vo svojej praxi môže stretnúť s pacientom s náhlym zhoršením až zlyhávaním vitálnych funkcií. V tejto situácii je povinný zhodnotiť stav, poskytnúť neodkladné liečebné výkony a preklenúť čas do príchodu špecialistov v urgentnej/intenzívnej medicíne. Je to postup, ktorý používajú aj všetci urgentológovia, intenzivisti či anestéziológovia v kritických situáciách na jednotkách/oddeleniach intenzívnej medicíny, v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, na urgentných príjmoch či v operačných sálach.

Ako prvý sformuloval princíp ABC prof. Peter Safar v rámci priekopníckeho algoritmu kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) v roku 1961. Ďalšie písmená pridal v roku 1976 ortopéd James K. Styner, ktorý po havárii malého lietadla so svojimi rodinnými príslušníkmi pozoroval nízku účinnosť urgentnej starostlivosti v miestnej nemocnici. Prístup ABCDE možno považovať za rozšírenie „resuscitačného“ prístupu ABC u pacientov s internistickými, chirurgickými a traumatologickými kritickými stavmi.

Je ABCDE postup účinný?

O prospešnosti tohto postupu existuje zhoda expertov. Všeobecne sa odporúča, aby tento systém ovládali teoreticky i prakticky všetci zdravotníci, pretože sa kedykoľvek môžu stretnúť s pacientom s akútne zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami. Ovládanie tohto prístupu – zhodnotenie pacienta a prvá pomoc – posilňuje sebadôveru každého zdravotníka, že si poradí s občas sa vyskytujúcim kritickým pacientom.

Ktorí pacienti potrebujú ABCDE?

ABCDE prístup je možné uplatniť u všetkých pacientov, dospelých i detí. Klinické príznaky kritických stavov sú podobné, bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu. Preto nie je nutné okamžite stanoviť príčinu stavu. Postup treba uplatniť už pri podozrení na kritický stav. Zastaveniu dýchania a srdca často predchádza postupné zhoršovanie vitálnych funkcií, napríklad typicky v nemocnici, ktoré je možné včas odhaliť opakovanou aplikáciou postupu ABCDE sestrami alebo lekármi a tým zabrániť prechodu do zastavenia srdca s potrebou KPR a následným horším klinickým výsledkom.

Na našom edukačnom portáli elearning.merea.sk nájdete študijný materiál o podrobnostiach ABCDE prístupu.  Po jeho preštudovaní dokáže čitateľ rozpoznať zlyhávanie vitálnych funkcií, poznať postupy okamžitej podpory vitálnych funkcií, vrátane použitia pomôcok, aplikovať univerzálny prístup podľa ABCDE algoritmu.

Príspevok je určený pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach i ambulantných zariadeniach.

Naštudovane a osvojenie si vedomostí o ABCDE postupe je možné po stiahnutí si e-kurzu (čoskoro) s názvom Systematický postup ABCDE.

Úspešným absolvovaním testu získate Potvrdenie s predelením počtom 2 kreditov. Potom už môže nasledovať praktický tréning v niektorom certifikovanom zariadení. Každý zdravotník má ovládať ABCDE postup u pacienta so zlyhávaním vitálnych funkcií.

 

Spracoval: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., FESAIC

Prešov 1.9.2022

Edukačné a tréningové centrum, Merea, a.s.